ادامه مقاله نامدار خان امراییالخان وگرفتارشدن امیربهادر وجنگ های ارتش باقوای عشایر وکشته شدن آنه                                                                                    نگارنده حاج حسین آزادبخت مومه وند

   

   http://up.y-m-v.ir/view/2551009/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C.jpg

   

   

  ادامه مقاله نامدارخان امرایی وکشته شدن تشمال خان فرزند نظر علی خان امیر اشرف امرایی حاکم ترهان ودلفان وسلسله وچگنی وگرفتارشدن امیر بهادر وجنگهای ارتش با قوای عشایر

   

                                                 کشته شدن نامدارخان امرایی                                                              

  نامدارخان که قبلأ از جانب قاسم خان میر پنج نایب الحکومه ترهان و فرمانده فوج ترهان (امرایی) بوداز رشیدترین جوانان دودمان غضنفری امرایی بوده و در شجاعت و دلاوری مثل و مانند نداشته وازهر نظرشایستگی حکومت را داشته است چون در آن زمان که قاسم خان حاکم نیمی از خاک لرستان شامل ترهان و سلسله و دلفان و چگنی بود و ازآنجا که ایشان فرزند فتح اله خان سرتیپ حاکم سابق لرستان که در سالهای 1286 و 1287 قمری حکومت می کردبود روی این گفتارها نامدارخان که پسرعمه وداماد قاسم خان بوده،ولی  قاسم خان میرپنج حاکم منطقه یادشده می باشد وسابقه حکومتی  پدرش فتح اله خان سرتیپ وحکومت برادرش درگذشته  سبب  شد که حکومت به اورسدوکسی بااومخالفت نکند ونامدارخان با آن همه خصایص که دارا بود در فرمان قاسم خان میرپنج قرارداشت وازجانب ایشان نایب الحکومتی ترهان و فرماندهی فوج را نیز عهده دار بود که درکمال قدرت و کاردانی امورات محوله را انجام می داد وتاآن زمانی که نظرعلی خان که پسرعمویش ادعای جانشینی برخوردارخان سرتیپ را داشت و می گفت چون پدرم بعد از عمویش فتح اله خان سرتیپ حاکم ترهان بوده ودراین راه جان خود را ازدست داده و حال که قاسم خان میرپنج خود دردلفان ماندگارگردیده است حکومت ترهان حق من است،نظرعلی خان با افرادی درحدود بیست نفرازیارانش دست به ایجاد وحشت و اغتشاش وناامنی می نماید ولی نامدارخان ازهرلحاظ آمادگی دفاع داشت،نظرعلی خان همیشه درکمین بود تا روزنه ای پیش آید و ازآن استفاده نماید و حق را از پسرعمویش بگیرد و اما نامدارخان به علت مغرور بودن بیش از حد در یک شب سیاه در بزم شادی عروسی یکی ازاهالی تابعه شرکت داشت و مشغول تماشای جشن بود از امنیت خود غافل شد و دشمن ازتاریکی شب استفاده کرد ونامدارخان را که درروشنای نورقرارداشت مورد اثابت گلوله قرارداد واودردم گشته شد ودرآن شب سیاه بعد از باخبر شدن اطرافیان نامدارخان و اطلاع یافتن از کشته شدن اهالی دست به کوچ زدند و محل را ترک و به محلهای امن تری روانه گشته وروز بعد سواران نظرعلی خان همه جا فریاد میزدند که نامدارخان کشته شد و دوردور نظرعلی خان می باشد و مردمی که هرآن به رنگی دیگر می شوند دور او یعنی نظرعلی خان امرایی فرزند برخوردارخان سرتیپ جمع شده واو ادعای حکومت ترهان را می کند و می گوید که حاکم ترهان من هستم تا اینکه قاسم خان میرپنج از جریان کشته شدن نامدارخان به دست پسرعمویش با خبرشد بسیار ناراحت گشت و با سپاهی از مردم دلفان و سلسله و سگوندها به سمت ترهان که نظرعلی خان با یارانش در آنجا حاکم شده روانه گشت،پس ازاینکه نظرعلی خان ازآمدن قاسم خان با اطلاع شد به فکر جمع آوری سپاه بیشتری افتاد ولی قادر نبود با این تعداد افرادی که با اوهمراه شده روبرو شود.بعد از نزدیک شدن سپاه قاسم خان به ترهان و تلاش اوویارانش درخود دیگر چنان توانی نمی بیند که درمقابل قاسم خان به جنگ در آید و به سمت کرمانشاه فرار می کند،تعدادی از یاران طرفین در تعقیب و گریز کشته می شوند و مجددأ حکومت ترهان به دست قاسم خان میرپنج می افتد او پس از مدتی به ترهان سروسامانی می دهد و تا اوایل تابستان در ترهان ماندگار می شود و مالیات ترهان را وصول و تحویل حاکم در خرم آباد می دهد و پش از ایجاد آرامش و امنیت در منطقه ترهان به سمت دلفان حرکت می نماید .نامدارخان فرزند امان الله خان نوه ی میرنصراله خان امرایی رئیس دودمان غضنفری و حاکم ترهان و دلفان در زمان فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار و برادرزاده فتح اله خان سرتیپ حاکم لرستان بو

   

   

   

  تا این جا درروزنامه بیان لرچاپ شده است.

   

   

   

   

   

   http://up.y-m-v.ir/view/919830/7814587993.jpg

   این قعطه عکس عبارت است ازبزرگان لرستان ازراست علی محمدخان امیراعظم غضنفری امرایی حاکم ترهان ومیرزا رحیم خان معین السلطنه نایب الحکومه  خرم آباد ویوسف خان امیر بهادررئیس ایل نورعلی ( نورعالی) دلفان وترهان ونایب الحکومه دلفان وترهان درحکمرانی ا میراشرف وا میراعظم غضنفری امرایی ومهرعلی خان امرایی فرزند امیراشرف نظرعلیخان امرایی  

   

   
  ادامه مطلب»

  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : چهارشنبه 04 دي 1392 | تعداد بازدید : 4725 | نظرات(5)

نصرالله خان غضنفری فرزند علیرضا خان غضنفری بزرگترین خان ترهان و   

                                                                     نگارنده حاج حسین آزادبخت مومه وند

  https://rozup.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/4595492.jpgن

   

   

   

                       نصراله خان غضنفری بزرگترین مالک کوهدشت که خود فاقد ساختمان مسکونی بود

   

   فرزندعلیرضاخان غضنفری،نوه امان اله سرداربهادر،بعدازفوت پدروبرادربزرگش عبدالرضا خان یکی ازشخصیت های خوب منطقه بودکه مورداطمینان دستگاه حکومتی مرکزومردم ترهان بود؛نصراله خان جوانی سخاوتمندوانسانی نیکوکار وبخشنده ای مهران بودکه ازهرنظرقابل قبول مردم بود.اووارث املاک فراوان پدرش علی رضاخان غضنفری درترهان شد که درسال های1341و1346 آن همه املاک توسط رژیم پهلوی بین زارعین تقسیم شد.علیرضاخان غضنفری بزرگترین مالک درلرستان بود،کسی دراین منطقه به میزان اواملاک نداشته وبیش ازهزارخانواده ازبرکت زمین های کشاورزی اوصاحب زمین شدند؛تعدادی ازآن زارعین که زمین کشاورزی دریافت کرده بودند،زمینشان درکنارشهرکوهدشت واقع شده بودوحال به ساختمان تبدیل گشتندوازبرکت فروش همان زمین ها که بنام زارع دریافت کرده بودندصاحب مال وسرمایه شدند؛واما.نصراله خان غضنفری که درحیات اوبرنامه واگذاری زمین به زارعین صورت گرفت،ازآن همه املاک چیزی به دست اونرسیدومقداری هم که برای خانواده اش باقی مانده بودآن هم برای احداث ساختمان های دولتی به تصرف شهرداری کوهدشت ودیگردستگاه های دولتی درآمد.می بینیم پس ازفوت اوچیزی برای خانواده اش باقی نماتده وحتی ساختمان مسکونی برای خانواده اش باقی نگذاشت وهمه رابه نیازمندان ودستگاه های دولتی بخشید.شما اگردرکوهدشت ساختمان های دولتی راشمارش نمایند،اگریکصددستگاه  ساخته باشند نود تای آنها درزمین های نصراله خان غضنفری ساخته شده است وازطرف متصرفین بابت آن همه زمین ها وجهی به خانواده اوپرداخت نشده است. حال بادلی پرازحسرت وچشمی پرازاشک وامیدی به درگاه آن دانای بخشنده وپناه دهنده بی نیازکه روح پاک اورامورد لطف ورحمت خودقراردهد.آمین.  

                                        

  .    عبدالرضاخان غضنفری فرزندعلیرضاخان نصرالله خان غضنفری            

                     بزرگی که برای دوستدارانش هرکزفراموش نمی شود

   .به  نام  بی  نشانی  که همه جانشان  آشکار دارد ازبام تاشام همه درحال زاری ومویه گری سرورم هستند

                                                                                  

  .چوخواهی که نامت بود جاودان               مکن نام نیک بزرگان نهان

   بزرگش نخوانند اهل  خرد                    که نام بزرگان به زشتی برد

   عبادت بجزخدمت خلق نیست                به تسبیح وسجاده ودلق نیست    (سعدی)

  http://up.y-m-v.ir/view/2629118/images.jpg.

   

  دوستان خوب به این عکس توجه بفرماید تا میزان غم واندو یی که بر مردمان ترهان ودلفان ودیگر منطق در اثر مرگ سردار بزرگ لرستان علی رضاخان غضنفری رخ داده است مشاهد کنید این عکس از مراسم چهلمین روز درگذشت آن بزرگ مردگرفته شده است همان طی که مشاهده می کنید تمام بزرگان ترهانودلفان سیاپوشیده اند وغمبار می باشند    

   
  ادامه مطلب»

  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : چهارشنبه 04 دي 1392 | تعداد بازدید : 5275 | نظرات(1)

نگاهی به سرگذشت بزرگان لرستان وبازگویی رخ داد سده ی اخیر قسمت دوم    قسمت دوم........نگارنده حاج حسین آزادبخت مومه وند.

             زندانی شدن قاسم خان میرپنج حاکم ترهان ودلفان وسلسله باچگنی ومیرصیدمحمدخان اشرف العشایررئیس میر سیمره..........

  عکس باقرخان سرتیپ وقا سم خان میر پنج حاکمان ترهان ودلفان وسلسله وچگنی .فرزندان سر تیپ فتح الله خان امرایی حاکم لرستان درپادشاهی ناصرالدین شاه قاجاردرسالهای1286و1287هجری ق وحاکم ترهان ودلفان ازسال های 1265تا  پایان عمرکه در سال 1287هجری درگذشتند که حدود  27سال حاکم برنیمی ازلرستان بودند

  https://rozup.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC03403536994.JPG 

   

  این مقاله نگاهی به سرگذشت بزرگان لرستان دارد.بزرگانی که شاید نسل های امروزی جز نامی از آنها بیشتر نشنیده اند ....با سپاس و تشکر از تمامی دوستانی که  مرا همیاری کردند.حاج حسین آزادبخت مومه وند

   عده ای ازمردم ترهان ودلفان دراطراف نظرعلی خان امرایی کرد آمده واورا علیه قاسم خان تحریک کرده وجنگی خونین راه انداختند که شکست به دارودسته ی نظرعلی خان وارد واوبه پشتکوه نزد حسینقلی خان ابوقداره پنا برد تاازحمله ی قاسم خان میرپنج درامان باشدوباحمایت والی پشتکوه که ازنظرعلی خان به عمل آَمد جنگی سخت بین نظرعلی خان وسپاه والی ازیک طرف ومردم ترهان ودلفان  به فرماندهی قاسم خان میرپنج درمی گیرد وتعدادی ازطرفین کشته می شود دراین زمان والی لرستان پیشکوه حسین قلی خان  نظام السلطنه مافی می باشد.که ازجانب خود برادرش محمدحسن سعدالملک رابه حکومت لرستان پیشکوه گمارد ورضاقلی خان مافی برادرزاده اش راحاکم خرم آباد کردکه هم زمان بود بامرگ کشته شدن ناصرالدین شاه قاجاربه سال1313 قمری که شیرازهمملکت ازهم پاشیده شدوکسی درجای خود قرارنداشت ودست عشایربازشده مردم بیچاره راغارت می نمودند وهرج ومرج درسراسرلرستان بیداد می کرد.دشمنان قاسم خان ،رضاقلی خان مافی راتحریک کرده قاسم خان میرپنج بامیرصدمحمدخان میر اشرف العشایرکه دراین موقع جهت دادخواهی ازدست حسین قلی خان والی پشتکوه که بانی ومحرک نظرعلی خان امرایی علیه قاسم خان میرپنج  حاکم ترهان ودلفان بود به مرکزحکومت درخرم آباد رفتند ودرآن جا هردوخان

   

   
  ادامه مطلب»

  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : سه شنبه 19 آذر 1392 | تعداد بازدید : 2371 | نظرات(0)

نگاهی به سرگذشت بزرگان لرستان وبازگویی رخ داد سده ی اخیرخاندان غضنفری امرایی  http://up.y-m-v.ir/view/545404/8508263251.jpg
  نویسنده حاج حسین آزادبخت مومه وند   

                                                 نگاهی به سرگذ شت بزرگان لرستان وبازگویی رخ داد سده ی اخیر

  غضنفری ها که شاخه برترطایفه امرایی می باشد غضنفری هاوامرایی ها معتقدند که بازمانده وبنی اعمام میرها هستند اینان ازنسل میرقیصرخامه ی بیدل هستند نیای ارشد غضنفری ها فرزند میرقیصر است وخانواده ی غضنفری ها ازنام اونشات گرفته اند نصراله خان نواده ی میرغضنفرچند پسر داشته وبهترین ان ها به نام ها ی فتح اله خان وتشمال خان وامان اله خان بود.ازنسل فتح اله خا ن سرتیپ.باقر خان وقاسم خان میرپنج شهرت دارند ..کتاب مشاهیرلر..ص 480 و481 ازنسل تشمال خان بر خور دارخان فرزند اونظرعلی خان امیراشرف وفرزندان اوعلی محمد خان امیراعظم ومحمد حسین خان است ازنسل امان اله خان اول..نامدارخان وفرزنداوامان اله خان دوم معروف به سرداربهادروفرزندش علی رضا خان .چهره ی شاخص.غضنفری هادریک صد سال اخیر می باشند.نصراله خان .ازمردان برجسته غضنفری ها دردوره ی محمدشاه وناصرالدین شاه حاکم ترهان ودلفان وازچهره های برترمنطقه بوده است .تشمال خان فرزنداودرزمان پادشاهی ناصرالدین شاه وحکومت شازاده اردشیرمیرزارکن الدوله به تاریخ 1265 تا تاریخ 1267 قمری درلرستان حکومت داشت وبه دستوراوتشمال خان سرپرستی فوج ترهان و دلفان رابرعهده گرفت

   ودرخدمت شاه زاده رکن الدوله بود

        ازراس
  ادامه مطلب»

  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : سه شنبه 12 آذر 1392 | تعداد بازدید : 4362 | نظرات(4)

پست آزمایشی  تست سایت....

   

            به زودی وبسایت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد...

                                 

                                   

                                     با تشکر از صبر شما...


  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : شنبه 09 آذر 1392 | تعداد بازدید : 591 | نظرات(3)

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

..