نگاهی به سرگذشت بزرگان لرستان وبازگویی رخ داد سده ی اخیر قسمت دوم    قسمت دوم........نگارنده حاج حسین آزادبخت مومه وند.

             زندانی شدن قاسم خان میرپنج حاکم ترهان ودلفان وسلسله باچگنی ومیرصیدمحمدخان اشرف العشایررئیس میر سیمره..........

  عکس باقرخان سرتیپ وقا سم خان میر پنج حاکمان ترهان ودلفان وسلسله وچگنی .فرزندان سر تیپ فتح الله خان امرایی حاکم لرستان درپادشاهی ناصرالدین شاه قاجاردرسالهای1286و1287هجری ق وحاکم ترهان ودلفان ازسال های 1265تا  پایان عمرکه در سال 1287هجری درگذشتند که حدود  27سال حاکم برنیمی ازلرستان بودند

  https://rozup.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC03403536994.JPG 

   

  این مقاله نگاهی به سرگذشت بزرگان لرستان دارد.بزرگانی که شاید نسل های امروزی جز نامی از آنها بیشتر نشنیده اند ....با سپاس و تشکر از تمامی دوستانی که  مرا همیاری کردند.حاج حسین آزادبخت مومه وند

   عده ای ازمردم ترهان ودلفان دراطراف نظرعلی خان امرایی کرد آمده واورا علیه قاسم خان تحریک کرده وجنگی خونین راه انداختند که شکست به دارودسته ی نظرعلی خان وارد واوبه پشتکوه نزد حسینقلی خان ابوقداره پنا برد تاازحمله ی قاسم خان میرپنج درامان باشدوباحمایت والی پشتکوه که ازنظرعلی خان به عمل آَمد جنگی سخت بین نظرعلی خان وسپاه والی ازیک طرف ومردم ترهان ودلفان  به فرماندهی قاسم خان میرپنج درمی گیرد وتعدادی ازطرفین کشته می شود دراین زمان والی لرستان پیشکوه حسین قلی خان  نظام السلطنه مافی می باشد.که ازجانب خود برادرش محمدحسن سعدالملک رابه حکومت لرستان پیشکوه گمارد ورضاقلی خان مافی برادرزاده اش راحاکم خرم آباد کردکه هم زمان بود بامرگ کشته شدن ناصرالدین شاه قاجاربه سال1313 قمری که شیرازهمملکت ازهم پاشیده شدوکسی درجای خود قرارنداشت ودست عشایربازشده مردم بیچاره راغارت می نمودند وهرج ومرج درسراسرلرستان بیداد می کرد.دشمنان قاسم خان ،رضاقلی خان مافی راتحریک کرده قاسم خان میرپنج بامیرصدمحمدخان میر اشرف العشایرکه دراین موقع جهت دادخواهی ازدست حسین قلی خان والی پشتکوه که بانی ومحرک نظرعلی خان امرایی علیه قاسم خان میرپنج  حاکم ترهان ودلفان بود به مرکزحکومت درخرم آباد رفتند ودرآن جا هردوخان

   

   
  ادامه مطلب»

  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : سه شنبه 19 آذر 1392 | تعداد بازدید : 2371 | نظرات(0)

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

..