نگاهی به زندگی و شخصیت امان الله خان متولد1256 شمسی قسمت اول - وادامه مطلب درقسمت دوم  این مقاله نگاهی به سرگذشت بزرگان لرستان دارد.بزرگانی که شاید نسل های امروزی جز نامی از آنها بیشتر نشنیده باشند دوستانی که مرا یاری کردنند کمال   .تشکررادارم.


  حاج حسین آزادبخت مومه وند -(قسمت اول)

   

  https://rozup.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/789.jpg

  امان الله خان سردار بهادر حاکم ترهان ودلفان دررژیم پهلوی ونفروسط اسفندیارخان غضنفری ونفرسمت چپ علی محمدخان امیراعظم غضنفری حاکم ترهان ودلفان دررژیم قاجار تاسال1310 شمسی درحکومت پهلوی  ازحکومت درلرستان برکنار و مدتی درتهران زندانی ومدتی نیز درتهران تحت نظربودند که درنتیجه درسا ل1320 شمسی به دستورپادشاه ایران محمدرضا شاه آزادو به لرستان آمدندومدتی حاکم دلفان بودند که به عنوان نماینده مردم لرستان وآردمجلس شورای ملی شدند وچندین دوره نمایندگی لرستان را دراختیارداشتند

   

  نگاهی به زندگی وشخصیت امان الله خان سرداربهادرغضنفری امرایی.

  فرزند نامدارخان امرایی

  سرداربهادرمتولدسال1256 شمسی ،پدرش نامدارخان درحکومت قاسم خان میرپنج که حاکم ترهان ودلفان سلسله وچگنی بودازجانب خود نایب الحکومه وفرماندهی فوج ترهان رابه نامدارخان فرزند امان الله خان اول واگذارنموده نامدارخان شخصیتی نام آوروشجاع وسلحشورودوست داشتنی بود که دریک شب سیاه درجشن عروسی یکی ازنزدیکانش توسط پسرعمویش به قتل رسید درآن وقت نامدارخان پسری چند ماهه داشت این پسربعدازفوت پدردرنزد اقوام مادریش بزرگ شداوبه سبب قتل پدرش باروحیه خشن وسخت گیرازدودمان پدری کینه به دل گرفت. واقوامش که دررأس حکومت بودند نسبت به اوبی مهری نمودند وازآنها هیچگونه محبتی نمی دیدوزندگی رابه سختی گذراند تااین که به سن جوانی رسیدوبا ترک خانه وکاشانه ی خود به فکرانتقام گیری ازقاتل پدروهم دستانش افتاد ،هنگامی که چند وقتی ازدرگذشت قاسم خان نگذشته بودحکومت ترهان دراختیارنظرعلی خان امرایی که پسرعمویش بود قرارگرفت امان الله خان برای خون خواهی پدربه هردرزد بلکه ازقاتل پدرش انتقام بگیرد ودست به اذیت وآزارنزدیکان نظرعلی خان امرایی می زدویک دم آرام وقرارنداشت تااین که بزرگان ترهان ازنظرعلی خان امرایی می خواهندکه رضایت اورافراهم آوردنظرعلی خان هم درخواست خوانین ترهانی راپذیرفت وامان الله خان هم چون دراین مدت که درصددانتقام گیری بودوکارمهمی ازپیش نبرده بودازاین پیش نهاد استقبال می نمایدونظرعلی خان هم دخترش به نام صاحب نصرت که خانمی محترمه ونیک نام بود به عقدامان الله  خان درآورد ومقداری ازاملاکش درسراب دوره باوسایل زندگی آن زمان دراختیاراوگذاشت به دین وسیله بین آنهاصلح تاحدی برقرارشدوامیدبودکه دشمنی ازبین بروداما مرگ نامدارخان هیچ گاه فراموش نشدوامان الله خان هم دست ازمبارزه ودشمنی برنداشت تااین که بخت یاراوشدوتحولاتی درایران رخ داد وحکومت قاجاریه برچیده شدوحکومت جدیدی به نام پهلوی روی کارآمد ازاولین روزامان اله خان مانند یک سربازجان برکف درخدمت امیران آرتش وخود رضاشاه بودندودرسال1306 شمسی طبق پیش نهادامیرشاه بختی رئیس وجانشین فرمانده لشگرغرب  ودستورشخص رضاشاه حکومت ترهان رابه امان الله خان سپردندکه همراه نظامیان قدم به قدم درجنگ بااشرارومخالفین ارتش پیش می رفت چندین باردرخطرمرگ قرارگرفت ولی خداوند یاراو بودنجات پیداکردامان الله خان به دلیل حمایتی که ازارتش کرده بودموردتوجه واقع شده بود درسال1307شمسی هنگامی که رضاشاه به منظورافتتاح راه خرم آبا د وخوزستان به لرستان سفرکرده بود ومورداستقبال جمعیتی از سران ارتش وبزرگان لرستان قرارگرفت درمسیرآن جاده درنزدیکی معمولان حضورپیداکرد درمیان آن بزرگان امان الله خان غضنفری هم حضورداشت زمانی

   

   

   

   که رضاشاه به روبروی اورسیدامیرشاه بختی به عرض شاه رساند وگفت قبله عالم امان الله خان غضنفری است ورضا شاه هم دست برشانه اومی گذاردومی گوید امان الله خان سربازمن است وشاه درحضوربزرگان وسران ارتش لقب سرداربهادروبه همراه یک تخته شال کشمیری به اوعطاءمی نمایدوازآن به بعدامان الله خان را سرداربهادرمی نامندازآن پس که آرامشی فراهم شد بنا به تصمیم وتقاضاامیراحمدی ازرضاشاه وتأئید ایشان علی محمد خان امیراعظم غضنفری مجددن به حکومت ترهان رسیدوامان الله خان سرداربهادرهم به سمت حاکم سلسله ودلفان منصوب شدندومدت دوسال باقدرت کامل حکومت کردند وتمام برنامه های حکومتی رابراصول مدیریت صحیح ورعایت احترام متقابل بین اووبزرگان منطقه هرکدام درسرجای خود برخورد دوستانه داشتند درمدتی که اوحاکم آن منطقه ازلرستان بود نقلی درتاریخ نیست که عمل خلافی ازجانب این حاکم رانوشته باشند.چون درگذشته حاکمان قبل ازسرداربهادر چه ظلم وستم ها درحق اهالی سلسله ودلفان کرداند برای نمونه شکایت های که ازطرف مردم دلفان به مجلس شورای ملی شده که درکتاب شورش لرستان به نظرعزیزان رسیده است .ولی درمورد حکومت سرداربهادر هیچگونه حرفی نیست که گفته باشند امان الله خان حاکم سلسله ودلفان آن ویا این عمل خلاف را چه ازنظرمالی،وحکومتی درحق کسی ظلمی کرده باشد تا اینکه درسال1311 شمسی امان الله خان سرداربهادرغضنفری نیزبه به آرزوی دیرینه خود رسید وبه طوررسمی حاکم ترهان شد ودرترهان هم زمان بود با تأسیس ادارات دولتی نظیرمدارس،اداره ثبت احوال وثبت اسناد وسایردوایردولتی .جهت رفاه اهالی بابودن چنین حاکم مقتدری که درتمام نقاط ترهان پاسکاه نظامی دایرکردوازجانب خوددرهر طایفه برای برقراری امنیت ازبین اهالی آن طایفه یک نفرازخوانین خوش نام که ازهرنظردارای کارنامه پاکی باشد بعنوان نایب الحکومه خود دربین آن طایفه تعین می کرد که کارهای مربوط به حکومت را نمایندگی کندمانندوصول مالیات وحل اختلافات فی مابین اهالی وامنیت محل مأموریتش باید به خوبی انجام دهدوگرنه شخص دیگری ازآن طایفه جای گزین اومی شدو وظیفه اصلی این نایب الحکومه شناختنه اشراروراه زنان می باشد.تا اینکه یک لشکرازآرتش  به فرماندهی امیراحمدی وآرد لرستان شدوبه خوبی توانست امنیت رادرسراسرراه های لرستان برقرارنمایدوافراد خوش نام وقدرتمندی مانندامان الله خان سرداربهادرغضنفری امرایی که خودازخانواده های بزرگ لرستانی بنام غضنفری که ازمیان مردم ترهان برخواسته اندونیک نام ترین دودمان لرستانی می باشند که بیش ازسیصدسال است این فامیل درلرستان دررأس حکومت.ها قراردارند.به حکومت ترهان منصوب شدندامان الله خان سرداربهادرحاکم ترهان درتمام مدت حکومتش دربین اهالی معروف به پاکدامنی و درستکاری بوده تااینکه         ....                                                                                                                                                                                                      

  امان الله خان سرداربهادرغضنفری امرایی حاکم ترهان وسلسله ودلفان ازسال 1306تا1325شمسی 

   

   

   

                                                                                     

   

  امان الله خان سرداربهادرغضنفری درسال1325 شمسی فوت کرد...........

  ...ا                                                                      

   از راست ابراهیم خان رشیدیان رئیس نیمی ازطایفه نورعالی دلفان وترهان دو امان الله خان سرداربهادر غضنفری امرایی حاکم سلسله ودلفان وترهان و3 نصرت الله خان امیرپور امیرارفع غضنفری و4 حاج الهیارخان عباسی گراوند رئیس نیمی ازطایفه گراوند

   
  ادامه مطلب»

  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : سه شنبه 19 آذر 1392 | تعداد بازدید : 6497 | نظرات(9)

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

..