نگاهی به سرگذشت بزرگان لرستان وبازگویی رخ داد سده ی اخیرخاندان غضنفری امرایی  http://up.y-m-v.ir/view/545404/8508263251.jpg
  نویسنده حاج حسین آزادبخت مومه وند   

                                                 نگاهی به سرگذ شت بزرگان لرستان وبازگویی رخ داد سده ی اخیر

  غضنفری ها که شاخه برترطایفه امرایی می باشد غضنفری هاوامرایی ها معتقدند که بازمانده وبنی اعمام میرها هستند اینان ازنسل میرقیصرخامه ی بیدل هستند نیای ارشد غضنفری ها فرزند میرقیصر است وخانواده ی غضنفری ها ازنام اونشات گرفته اند نصراله خان نواده ی میرغضنفرچند پسر داشته وبهترین ان ها به نام ها ی فتح اله خان وتشمال خان وامان اله خان بود.ازنسل فتح اله خا ن سرتیپ.باقر خان وقاسم خان میرپنج شهرت دارند ..کتاب مشاهیرلر..ص 480 و481 ازنسل تشمال خان بر خور دارخان فرزند اونظرعلی خان امیراشرف وفرزندان اوعلی محمد خان امیراعظم ومحمد حسین خان است ازنسل امان اله خان اول..نامدارخان وفرزنداوامان اله خان دوم معروف به سرداربهادروفرزندش علی رضا خان .چهره ی شاخص.غضنفری هادریک صد سال اخیر می باشند.نصراله خان .ازمردان برجسته غضنفری ها دردوره ی محمدشاه وناصرالدین شاه حاکم ترهان ودلفان وازچهره های برترمنطقه بوده است .تشمال خان فرزنداودرزمان پادشاهی ناصرالدین شاه وحکومت شازاده اردشیرمیرزارکن الدوله به تاریخ 1265 تا تاریخ 1267 قمری درلرستان حکومت داشت وبه دستوراوتشمال خان سرپرستی فوج ترهان و دلفان رابرعهده گرفت

   ودرخدمت شاه زاده رکن الدوله بود

        ازراس
  ادامه مطلب»

  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : سه شنبه 12 آذر 1392 | تعداد بازدید : 4361 | نظرات(4)

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

..