نصرالله خان غضنفری فرزند علیرضا خان غضنفری بزرگترین خان ترهان و   

                                                                     نگارنده حاج حسین آزادبخت مومه وند

  https://rozup.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/4595492.jpgن

   

   

   

                       نصراله خان غضنفری بزرگترین مالک کوهدشت که خود فاقد ساختمان مسکونی بود

   

   فرزندعلیرضاخان غضنفری،نوه امان اله سرداربهادر،بعدازفوت پدروبرادربزرگش عبدالرضا خان یکی ازشخصیت های خوب منطقه بودکه مورداطمینان دستگاه حکومتی مرکزومردم ترهان بود؛نصراله خان جوانی سخاوتمندوانسانی نیکوکار وبخشنده ای مهران بودکه ازهرنظرقابل قبول مردم بود.اووارث املاک فراوان پدرش علی رضاخان غضنفری درترهان شد که درسال های1341و1346 آن همه املاک توسط رژیم پهلوی بین زارعین تقسیم شد.علیرضاخان غضنفری بزرگترین مالک درلرستان بود،کسی دراین منطقه به میزان اواملاک نداشته وبیش ازهزارخانواده ازبرکت زمین های کشاورزی اوصاحب زمین شدند؛تعدادی ازآن زارعین که زمین کشاورزی دریافت کرده بودند،زمینشان درکنارشهرکوهدشت واقع شده بودوحال به ساختمان تبدیل گشتندوازبرکت فروش همان زمین ها که بنام زارع دریافت کرده بودندصاحب مال وسرمایه شدند؛واما.نصراله خان غضنفری که درحیات اوبرنامه واگذاری زمین به زارعین صورت گرفت،ازآن همه املاک چیزی به دست اونرسیدومقداری هم که برای خانواده اش باقی مانده بودآن هم برای احداث ساختمان های دولتی به تصرف شهرداری کوهدشت ودیگردستگاه های دولتی درآمد.می بینیم پس ازفوت اوچیزی برای خانواده اش باقی نماتده وحتی ساختمان مسکونی برای خانواده اش باقی نگذاشت وهمه رابه نیازمندان ودستگاه های دولتی بخشید.شما اگردرکوهدشت ساختمان های دولتی راشمارش نمایند،اگریکصددستگاه  ساخته باشند نود تای آنها درزمین های نصراله خان غضنفری ساخته شده است وازطرف متصرفین بابت آن همه زمین ها وجهی به خانواده اوپرداخت نشده است. حال بادلی پرازحسرت وچشمی پرازاشک وامیدی به درگاه آن دانای بخشنده وپناه دهنده بی نیازکه روح پاک اورامورد لطف ورحمت خودقراردهد.آمین.  

                                        

  .    عبدالرضاخان غضنفری فرزندعلیرضاخان نصرالله خان غضنفری            

                     بزرگی که برای دوستدارانش هرکزفراموش نمی شود

   .به  نام  بی  نشانی  که همه جانشان  آشکار دارد ازبام تاشام همه درحال زاری ومویه گری سرورم هستند

                                                                                  

  .چوخواهی که نامت بود جاودان               مکن نام نیک بزرگان نهان

   بزرگش نخوانند اهل  خرد                    که نام بزرگان به زشتی برد

   عبادت بجزخدمت خلق نیست                به تسبیح وسجاده ودلق نیست    (سعدی)

  http://up.y-m-v.ir/view/2629118/images.jpg.

   

  دوستان خوب به این عکس توجه بفرماید تا میزان غم واندو یی که بر مردمان ترهان ودلفان ودیگر منطق در اثر مرگ سردار بزرگ لرستان علی رضاخان غضنفری رخ داده است مشاهد کنید این عکس از مراسم چهلمین روز درگذشت آن بزرگ مردگرفته شده است همان طی که مشاهده می کنید تمام بزرگان ترهانودلفان سیاپوشیده اند وغمبار می باشند    

   
  ادامه مطلب»

  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : چهارشنبه 04 دي 1392 | تعداد بازدید : 5273 | نظرات(1)

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

..