ادامه مقاله نامدار خان امراییالخان وگرفتارشدن امیربهادر وجنگ های ارتش باقوای عشایر وکشته شدن آنه                                                                                    نگارنده حاج حسین آزادبخت مومه وند

   

   http://up.y-m-v.ir/view/2551009/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C.jpg

   

   

  ادامه مقاله نامدارخان امرایی وکشته شدن تشمال خان فرزند نظر علی خان امیر اشرف امرایی حاکم ترهان ودلفان وسلسله وچگنی وگرفتارشدن امیر بهادر وجنگهای ارتش با قوای عشایر

   

                                                 کشته شدن نامدارخان امرایی                                                              

  نامدارخان که قبلأ از جانب قاسم خان میر پنج نایب الحکومه ترهان و فرمانده فوج ترهان (امرایی) بوداز رشیدترین جوانان دودمان غضنفری امرایی بوده و در شجاعت و دلاوری مثل و مانند نداشته وازهر نظرشایستگی حکومت را داشته است چون در آن زمان که قاسم خان حاکم نیمی از خاک لرستان شامل ترهان و سلسله و دلفان و چگنی بود و ازآنجا که ایشان فرزند فتح اله خان سرتیپ حاکم سابق لرستان که در سالهای 1286 و 1287 قمری حکومت می کردبود روی این گفتارها نامدارخان که پسرعمه وداماد قاسم خان بوده،ولی  قاسم خان میرپنج حاکم منطقه یادشده می باشد وسابقه حکومتی  پدرش فتح اله خان سرتیپ وحکومت برادرش درگذشته  سبب  شد که حکومت به اورسدوکسی بااومخالفت نکند ونامدارخان با آن همه خصایص که دارا بود در فرمان قاسم خان میرپنج قرارداشت وازجانب ایشان نایب الحکومتی ترهان و فرماندهی فوج را نیز عهده دار بود که درکمال قدرت و کاردانی امورات محوله را انجام می داد وتاآن زمانی که نظرعلی خان که پسرعمویش ادعای جانشینی برخوردارخان سرتیپ را داشت و می گفت چون پدرم بعد از عمویش فتح اله خان سرتیپ حاکم ترهان بوده ودراین راه جان خود را ازدست داده و حال که قاسم خان میرپنج خود دردلفان ماندگارگردیده است حکومت ترهان حق من است،نظرعلی خان با افرادی درحدود بیست نفرازیارانش دست به ایجاد وحشت و اغتشاش وناامنی می نماید ولی نامدارخان ازهرلحاظ آمادگی دفاع داشت،نظرعلی خان همیشه درکمین بود تا روزنه ای پیش آید و ازآن استفاده نماید و حق را از پسرعمویش بگیرد و اما نامدارخان به علت مغرور بودن بیش از حد در یک شب سیاه در بزم شادی عروسی یکی ازاهالی تابعه شرکت داشت و مشغول تماشای جشن بود از امنیت خود غافل شد و دشمن ازتاریکی شب استفاده کرد ونامدارخان را که درروشنای نورقرارداشت مورد اثابت گلوله قرارداد واودردم گشته شد ودرآن شب سیاه بعد از باخبر شدن اطرافیان نامدارخان و اطلاع یافتن از کشته شدن اهالی دست به کوچ زدند و محل را ترک و به محلهای امن تری روانه گشته وروز بعد سواران نظرعلی خان همه جا فریاد میزدند که نامدارخان کشته شد و دوردور نظرعلی خان می باشد و مردمی که هرآن به رنگی دیگر می شوند دور او یعنی نظرعلی خان امرایی فرزند برخوردارخان سرتیپ جمع شده واو ادعای حکومت ترهان را می کند و می گوید که حاکم ترهان من هستم تا اینکه قاسم خان میرپنج از جریان کشته شدن نامدارخان به دست پسرعمویش با خبرشد بسیار ناراحت گشت و با سپاهی از مردم دلفان و سلسله و سگوندها به سمت ترهان که نظرعلی خان با یارانش در آنجا حاکم شده روانه گشت،پس ازاینکه نظرعلی خان ازآمدن قاسم خان با اطلاع شد به فکر جمع آوری سپاه بیشتری افتاد ولی قادر نبود با این تعداد افرادی که با اوهمراه شده روبرو شود.بعد از نزدیک شدن سپاه قاسم خان به ترهان و تلاش اوویارانش درخود دیگر چنان توانی نمی بیند که درمقابل قاسم خان به جنگ در آید و به سمت کرمانشاه فرار می کند،تعدادی از یاران طرفین در تعقیب و گریز کشته می شوند و مجددأ حکومت ترهان به دست قاسم خان میرپنج می افتد او پس از مدتی به ترهان سروسامانی می دهد و تا اوایل تابستان در ترهان ماندگار می شود و مالیات ترهان را وصول و تحویل حاکم در خرم آباد می دهد و پش از ایجاد آرامش و امنیت در منطقه ترهان به سمت دلفان حرکت می نماید .نامدارخان فرزند امان الله خان نوه ی میرنصراله خان امرایی رئیس دودمان غضنفری و حاکم ترهان و دلفان در زمان فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار و برادرزاده فتح اله خان سرتیپ حاکم لرستان بو

   

   

   

  تا این جا درروزنامه بیان لرچاپ شده است.

   

   

   

   

   

   http://up.y-m-v.ir/view/919830/7814587993.jpg

   این قعطه عکس عبارت است ازبزرگان لرستان ازراست علی محمدخان امیراعظم غضنفری امرایی حاکم ترهان ومیرزا رحیم خان معین السلطنه نایب الحکومه  خرم آباد ویوسف خان امیر بهادررئیس ایل نورعلی ( نورعالی) دلفان وترهان ونایب الحکومه دلفان وترهان درحکمرانی ا میراشرف وا میراعظم غضنفری امرایی ومهرعلی خان امرایی فرزند امیراشرف نظرعلیخان امرایی  

   

   
  ادامه مطلب»

  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : چهارشنبه 04 دي 1392 | تعداد بازدید : 4725 | نظرات(5)

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

..