می خواهم شمارا با ساکنین شهرکوهدشت درسالهای قبل ازانقلاب اسلامی از دهه سی تا دهه 1350 آشنا کنم                                     

   

  .بنام خدای توانا وبخشنده مهربان                                                       

  قابل توجه عزیزانی که بشکلی مربوط به این نوشته می شوند از تمامی آنان تقاضادارم چنانچه با اشکالی یا اشتباهی ویا افرادی از قلم افتاده باشند فوری با ذکر موضوع وتوضیح لازم مرا در جریان آن قرار دهید ودر ضمن اگر درمورد افراد عنوانی ویا سندی هست که معرف اشخاص می باشد خواهش دارم کپی آنرا دراختیار اینجانب قرار دهید که در معرفی افراد آن طوری که بودند معرفی شوند و تا حقی از کسی نادیده گرفته نشود واگر دوست دارید که عکس برزگان هر دودمان وخانواده وتا تمامی افراد هر دودمان در این نوشته باشد باز تقاضادارم نسبت به ارسال عکس خود و بزرگان هر دودمان ویا خانواده را دراختیار اینجانب قرار دهید که آن عکس در محل نوشته آنان قرار گیرد ودر پایان باید عرض کنم که این نوشته در کتابی بنام نامییان ترهان ودلفان خواهد آمد با تشکر از شما دراین نوبت قسمت دوم  منتشر می شود   

                                               مدیر وبسایت یاران مومه وند حاج حسین آزادبخت مومه وند

   

   http://up.y-m-v.ir/view/580882/6137881576.jpg

  تااینجا در سایت قرار داردوحال قسمت دوم مطالب معرفی ساکنین شهر را ادامه می دهیم

   

  بعد از آن عده از طایفه کونانی ساکن درخیابان رودکی کوهدشت به خانواده های امرایی ساکن دراین منطقه می رسیم که به 

  هوز حاج اسماعیل خان امرایی بابرادرانش حاج سبزعلی امرایی وحاج صفرعلی امرایی وحاج صادق امرایی وحاج با ویله امرایی ودیگر اقوامش مانند حاج پاپی وحاج علی خان دوستی پور وتیمورامرایی وبرادرانش فرزندان مهرعلی امرایی وتعدادی دیگر از فامیل های حاج اسماعیل خان امرایی دراین محل سکونت داشتند که آنان درحومه شهر کوهدشت خورده مالک هستند ازراه کشاورزی و کاسبی درآمدی کسب می کنند حاج اسماعیل خان امرایی وبرادرنش از افراد سرشناس و مورداحترام اهالی بودند بعداز آنها به فامیل رحمتی می رسیم

   

  واقوام رحمتی نیز دراین محل ساکن بودند وهستند مانند نورعلی رحمتی با فزرندانش فتحعلی وکلوالی که در آن زمان هردو برادر راننده بودند وخداد رحمتی بافرزندش برا عزیز رحمتی (قصاب )   ومهرعلی رحمتی با فرزندانش تیمور رحمتی فرهنگی می باشد واسدعلی رحمتی که از خوردمالکین درکمیر مرکزی بودند وبه کار کشاورزی مشغول هستند وتعدادی دیگر ازاین اقوام رحمتی مانند نادعلی وشرفعلی رحمتی که آنها هم راننده بودند و دیگر اقوام آنها که اسامی را یاد ندارم اینان دربین خیابان رودکی وخیابان رهبری ویا پهلوی سابق سکونت داشتند

  درداخل کوچه بانک ملی مرکزی ازخیابان رهبری تاخیابان رودکی دردو طرف کوچه این ها سکونت داشتند سمت راست کوچه

  دو برادر دستگیر بنام مراد ومحمد دستگیر اهل خرم آباد کاسب با تمام اقوامشان ساکن بودند داخل کوچه به سمت شرق منزل سید عباس موسوی اهل خرم آباد کاسب ساکن بود که بعد ازاو خانه اکبر خان ابدالی فرزند بهرام نویرعالی که به کار و کاسب فرش فروش بود که   دراین محل ساکن بودند اکبرخان ابدالی  انسانی مهربان وخوش برخورد ومردمداربود که مورداحترام همشهریهایش بود

  و خانه عزیزخان نورائی وفرزندش محمود نو رایی که رئیس بانک تجارت کوهدشت بود وبازنشته  بود دراین محل می باشد  عزیزخان  انسانی خداشناس وبا تقوا بود که درآن زمان حدود هفتاد سال از عمرش می گذشت  بااینکه درسنی بالا بود به کار نوشتن اسناد اهالی کوهدشت مشغول  بود چون آن زمان نویسنده محلی نداشتیم ودونفر بودند که دومی بنام آقا سید احمدی وایشان که عزیزخان خطی زیبا داشت که با تمام بزرگان کوهدشت آشنابود ودربین آن بزرگان دارای احترام بودند که خداوند مهربان روح اورا ببخشد وبیامورزد آمین           و خانه بهرام ابدالی پدر اکبرخان ابدالی با فرزندش رستم ابدالی دراین محل بودند و منزل علی داد امرایی وچند خانه دیگر بودند که اسامی آنها را یاد ندارم که در کوچه دوم این محل می باشند

  ومنزل محمد شاه کشکولی کاسب اهل خرم آباد هم دراین محل بود کشکولی انسانی خداشناس ودیندار وبا تقوا بود بین بیست نفر یک نفر باسواد بود  درآن زمان با روحانیت درارتباط بود ند وبا مردم هم برخوردی خوب و شایسته داشت وبعد ازخانه او منزل سید خدارحم علی زاده کاسب اهل خرم آباد بود سیدخدارحم هم انسانی شایسته ومهربان وخوش اخلاق وبا تقوا بود ودر آن کوچه بن بست منزل میرزا کشکولی کاسب بود بعد ازاو منزل عبدالله کامروا کارمند پست پدر خانم اینجانب نگارنده اهل بروجرد بود و در اول همین کوچه منزل محمد فرزند کله نویرعالی کاسب بود ودرآن محل خانه 

  و در وسط کوچه منزل حاتم آدینه وند کاسب اهل طایفه آدینه وند ساکن کوهدشت بودحاتم آدینه وند خود وبرادرانش بنام طهماس بگ وقلیج بگ وبرا آدینه وند دراین محل ساکن بودند که هرچهار برادر ازمحترمین شهربودند که مورد احترام دوستان واقوام قرار داشتند طهماس بگ پدرمحمد رضا آدینه وند ساکن خیابان رهبری بود محمد رضا آدینه وند درتابستان 1393 به رحمت خدای مهربان پیوست که پروردگار روح او را ببخشد آمین او شخصیتی موردقبول بود که دربین دوستان واقوام مورد احترام بودند

  دراین قسمت ازخیابان رهبری تا وسط کوچه ازشرق ازخیابان شهید شهبازی تاکوچه موردنظر منزل حاج شیخ علی سهرابی وفرزندانش بنام حاج غلامعلی وحاج نورعلی وحاج کرم علی سهرابی بود واکنون هم این محل مربوط به باز ماندگان آنها می باشد واینان اهل خرم آباد وکاسب بودند وفقط حاج کرم علی سهرابی فرهنگی بود برادران سهرابی افرادی محترم وشایسته بودند که در بین مردم کوهدشت جایگاه خوبی داشتند  عکس برادران حاج غلامعلی وحاج نورعلی سهرابی   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC02484.JPGhttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC02485.JPG

   

   

  برمی گردیم به سمت بالای بانکملی مرکزی که در آن زمان به زیدطعلی آباد معروف بود که از منزل مهرعلی رحمتی به تعدادی از اقوام سوری که دراین محل خانه دارند می رسیم که اولین خانه مربوط به رضاقلی سوری بود که اهل رومشکان وکاسب بودند وبعدازاو خانه برادران حاج سوری بنام مصومعلی وحسنعلی میرزا ولی سوری بود که کاسب اهل رومشکان ساکن کوهدشت بودند برادران سوری از محترمین آن طایفه ساکن درکوهدشت می باشند که دربین مردم مورداحترام هستند

  درسمت راست خیابان بعد به منزل بگی کونانی پدر فرود کونانی  که از بزرگان طایفه کونانی هستند می رسیم بگی کونانی فرزندصیدعلی کونانی است که از خانواده های بزرک ومحترم طایفه کونانی ساکن کوهدشت بودند که هم درکوهدشت املاک وزمین کشاورزی دارند وهم در منطقه پای آسان ترهان دارای زمین کشاورزی می باشند صمصام معروف به (فرود کونانی ) که درگذشته از فرهنگیان خوش نام بود ودر این آخرها به کار کشاورزی وکاسبی مشغول شدند دراین محل ساکن می باشند

  وخانه علی قاسم سوری باپدرش صیدقاسم سوری که از محترمین طایفه سوری رومشکان ساکن در کوهدشت می باشند وبعد ازاو در این محل تعدادی دیگر سوری بنام حاج ولیمراد با برادرانش حاج عله سوری کارمند شهرداری کوهدشت وعلی محمدسوری (معروف به علی مراد خان ) فرزندان حاج نقدعلی سوری کاسب اهل رومشکان ساکن کوهدشت که از افراد خوش نام وبا تقوا و خداشناس ودین دار دراین محل بودند و  تعدادی دیگراقوام سوری  ساکن بودند و منزل براگجرسوری پدر حیدر سوری هم در این محدوده بودندوازدوطرف خیابان رهبری پهلوی سابق بیشتر سوری ها ساکن بودند که درسمت جنوب همین خیابان منزل حاج کبگعلی و فرزندش حاج مردان سوری کاسب ازاهالی رومشکان واز محترمین و سرشناس  آن طایفه ساکن درکوهدشت هستندکه مورداحترام مردم کوهدشت  می باشند  وبعد از آنها منزل حاج محمد رضا سوری با پسرش دراین محل می باشد اوهم اهل رومشکان واز محترمین آن طایفه هستند ودرآنجا منزل حاج کرم سوری با فرزندش نیز دراین محل قراردارد کاسب اهل رومشکان است ازافرادخوش نام وسرشناس اقوام سوری هستند که به منزل حاج محمد بگ گراوند وفرزندانش می رسیم پسر بزرگ او بنام عادل گراوند که از فرهنگیان خوش نام ومورد احترام مردم می باشد حاج محمد بگ از محترمین طایفه گراوند وکاسب دراین محل هستند  ازسمت راست بعدازسوریها

  منزل حاج آقاحسین نقوی صاحب کارخانه برق کوهدشت دررژیم گذشته وازآن جا به ساختمان مسکونی منزل حاج رستم کیخسروی آزادبخت یکی از مالکین بزرگ کوهدشت درزمان خود وبعداز او منزل حاج کرم بگ رستمی وحاج براتعلی رستمی کاسب ومالک درکوهدشت هستند  می رسیم به ساختمان حاج احمد امرایی ودرروبروی آنها سمت جنوب خیابان رهبری تعدادی خانه بود که اسم صاحبان آنها به یاد ندارم ومی رسیم به

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/hamid%20kan%20kosravi%20(2)%20-%20Copy.jpg

  حاج حمیدخان خسروی آزادبخت ازبزرگان طایفه آزادبخت

  منزل حاج حمید خان خسروی آزادبخت فرزند آقارضاخان شهاب لشکر یکی ازمالکین بزرگ کوهدشت درزمان خودش وپس از او داخل کوچه تعدادی خانه بود که اسم صاحبان آنها را به یاد ندارم ودرکنار خیابان رهبری منزل غلام حسین خان عباسی گراوند یکی از مالکین کوهدشت که به شکر خداوند هنوز درقید حیاط هستند   

   وازآن جا تاخیابان بختیاری ونرسیده به خیابان زینب کنونی این مسیرغرب شهر کوهدشت بوده که تعدادی ساختمان دراین محل بود که مربوط به نهاوندی ها  که دراین جا ساکن شده بودند که ازاول خیابان دارایی شروع و تا محله بختیاری ها ساکن بودند وساکنین خیابان زینب کنونی شامل می شد درخیابان زینب کنونی یا خسروی سابق کاراژحاج مهدی گودرزی  ومنزل سید  علی جان جعفری وساختمان بزرگی درنبش چهار راه دارایی وزینب بود که مربوط به کدخدا صید احمد آزادبخت معروف به (کدخدا  سی آزادبخت ) پدردکتر عبدالمجید آزادبخت  بود درداخل کوچه آن محل منزل فرامرزبرزوزاده باپسرش اسفندیاربرزوزاده با تعدادی ازاقوامش درآن محل بودند   

  که دراین محدوده تاجای که بخاطر دارم ازاین قراربودند اسامی تعدادی ازآنان که درکنارخیابان دارایی منزل داشتند عبارت بود از محمد هوشیاری قصاب کوسفندی وحاج میرزاخان مال میر قصاب گاوه و علی جان همایونی وحاج عزیزالله موحدی وپسرش حاج یداله کاسب اهل بروجرد بود ساکن دراین محله شده

  عرض کردم تعداد زیادی نهاوندی نیز در این محل بودند منزل  معمارابوالحسن خوشمست

   

   

  ودربین دارایی وخیابان صاحب الزمان منزل محمدحسن غضنفری با فرزندانش جهان غضنفری کارمند شهرداری کوهدشت که از خانواده های بزرگ وسرشناس کوهدشت می باشند

  محمدحسن غضنفری فرزندجعفرقلی خان امیر تومان امرایی برادربزرگ نظرعلی خان امیر اشرف حاکم لرستان و حاکم بر چهاربخش شمال وغرب لرستان می باشد    

     

  بنام خدای مهربان

  نامه ایی ازجانب آقای جهانشاه غضنفری بعنوان فدوی آمده است چون مطلب آن زیاد می باشد برآن شدیم که قسمتی از آن که تکرار موضوعمی است کنار بگذاریم وبه دیگر موضوع ها ی آن بپردازیم ایشان در این نامه جویای حال بنده شده وضمن قدردانی وتشکر از لطف این بزرگوار به یاداشت های ایشان می پردازیم

  ایشان نظرش را نسبت به مطلب با ساکنین شهر کوهدشت آشنا شوید نوشته ویادآوری نموده که پدرش مرحوم محمدحسن غضنفری که از خاندان بزرگ غضنفری امرایی فرزند مرحوم جعفرقلی خان امیر تومان امرایی برادر بزرگ امیراشرف نظرعلی خان امرایی حاکم چهار بخش شمال وغرب لرستان عبارت از ترهان ودلفان وسلسله وچگنی در رژیم پادشاهی قاجارتا پهلوی اول بودند

  و درمورد واگذاری وتصرف زمین جای مسجد حضرت صاحب الزمان(ع) نوشتند که قبل از مسجد حکومت وقت می خواست این محل را سینما کند ولی با کوشش وکمک پدرش محمدحسن غضنفری ویاری گرفتند از جناب آقای غلامرضا خان غضنفری فرزند ارشد جناب آقای امیر اعظم غضنفری که در آن زمان مدیر کل وزارت کشوربودند با کمک ایشان از ساختن سینما در این محل جلوگیری به عمل آمد

  و چون قبلا برای مسجددر نظر گرفته شده بود ولی عده ای از اهالی آزادبخت ساکن گدارپهن که متصرف آن زمینها بودند جلوگیری می کردند واجاز نمی دادند وچندین بار بر سر این زمین جای مسجد بین بزرگان شهر وساکنین گدارپهن آزادبخت سر وصدا شد

  که در نتیجه با کوشش بزرگان شهر ومرحوم محمد حسن غضنفری مسجد ساخته شد آقای جهان غضنفری می گوید پدرم بعداز ساختن مسجد توسط مردم خیربه این فکر افتاد که باید رضایت آن عده که میگویند این زمین مال ما است بگیرد ودرغیره این صورت نه کارثوابی انجام نگرفته است ونه می شود درآن نمازخواند ایشان می گوید که پدرم محمدحسن غضنفری با مبلغی پول پیش بزرگ آن مردم در گدارپهن رفت وپس از گفتگووآمدورفت زیادی درنتیجه توانست مبلغی پول ازطرف خود به آنها بدهد و او می گوید نمی دانم که با آن مبلغ وجه کم راضی شده اند یا نه این یکی ازکارخیری بود که خود شاهد آن بودم پدرم انجام داده است

  ولی پدرم گفت مرحوم کدخدا رستم آزادبخت هروقت مرا می دید می گفت ما راضی نیستیم

  این موضوع دخالت پدرم به علت همسایگی با مسجد بود پدربرخود واجب می دانست که این کار خیر را باید انجام دهد

  برمی گردیم به موضوعی دیگر

  بزرگان کوهدشت از دهه سال 1307خورشیدی شهر کوهدشت به دو قسمت ویا دو دسته تقسیم شده بودند که یک قسمت مربوط به علی محمد خان غضنفری امیر اعظم حاکم اسبق و خان بزرگ کوهدشت ازگذشته دور تا پهلوی اول

  وقسمت دوم شهر مربوط بود به امان الله خان سردار بهادر غضنفری حاکم زمان هردوپهلوی

  حد مرزاین دوقسمت رودخانه وسط شهربود آنهایی که در قسمت شرقی شهر بودند دسته امان الله خان ویاپسرش مرحوم علی رضاخان که مالک اکثرزمیهای کوهدشت بود وقسمت غرب شهر از رودخانه تا جایی که ساختمان بود دسته امیر اعظم و خاندان امیر اشرف میگفتند این دوقسمت شهربود وهروقت کسی از بزرگان به هر علت از خان بزرگ رئیس دل گیرمی شد پیش دسته دیگر می رفت ومورد احترام آنها قرار می گرفت

  ودر دهه ی 1330 تا دهه ی 1340 خورشیدی گفتیم که اگر کسی از پیش دسته اول ناراحت می شد پیش دسته دوم می رفت و

  مورد استقبال بزرگانی ازفامیل قرارمی گرفت در میانه آن تاریخ یکی از بزرگان ترهان بنام حاج حیات قلی خان خسروی گراوند که از محترمین شهربوده به علتی از علی رضاخان غضنفری دلگیر می شود ومی

  خواهد پیش دسته دوم برود البته نیاز به یک شخصیت سومی است که پیش رئیس آن دسته رفته وجایگاه شخص مورد نظر را به عرض خان بزرگ امیراعظم غضنفری برساند ودراین جا به علت فامیلی وخویشی بین محمد حسن غضنفری پسرعموی امیر اعظم وحیاتقلی خان خسروی وجود دارد

  ایشان پیش امیراعظم می رود وجریان دلگیری حاج حیاتقلی خان از علی رضاخان غضنفری را به عرض امیر می رساند وامیر هم از آمدن این شخصیت بزرگ خیلی خوشحال می شود ومی گوید که محلی برای او با نظر خودش درنظربگیرید وبه اوبگوید که در هرجایی که دوست دارد خانه بزرگی بسازد

  محمدحسن به امیر پیشنهاد می کند که اگر اجازه دهید اختیار زمینهای قسمت جنوب غربی کوهدشت را به او دهید که هم برای خود وهمراهانش خانه بسازد وهم به هر کسی که بداند نیاز منداست ونمی تواند زمینی برای خود خریداری کند به آنها بصورت رایگان بدهد

  امیر اول قبول نمی کند می گوید این می شود یک رسم هر کسی از این بزرگان پیش ما بیاید این انتظار را دارد پس باید فکربهتری کنیم که هم برای ما مشکل نباشد وهم او راضی شود

  امیر اعظم غضنفری به محمد حسن غضنفری پسرعمویش اجازه می دهد این مقدار زمین ساختمانی با این حدود ازمنزل خود محمد حسن که حال در روبروی درب غربی مسجد صاحبالزمان (ع) می باشد تا اطراف خیابان 17شهریوردرغرب آن زمان کوهدشت وتا نرسیده به خیابان دارایی درغرب شهرکوهدشت واز17شهریور تا خیابان زینب واز آنجا باز تا خانه محمد حسن غضنفری

  این محدودی است ازآن زمینها که در اختیار جناب حاج حیاتقلی خان طبق درخواست محمدحسن غضنفری قرارمی گیرد که از طرف مالک آن اجازه دارد دراختیار نیازمندان ویادوستان قراردهد

  واین کار صورت میگیرد وتعدادزیادی ساختمان در کنارخیابان خسروی سابق و17شهریور بعدی ساخته می شود با احداث این ساختمانها شهر بزرگ می شود ومردمی هم صاحب خانه شده این هم از اقدامات خیر مرحوم محمدحسن غضنفری که خداوندمهربان وبخشنده روح این شخص محترم را بیامورزد آمین

  بنابه گفته جناب آقای جهانشاه غضنفری پدرش مرحوم محمدحسن غضنفری دارای املاکی درمحلهای گراب ورود بارسیمره بوده که در حیات خود به دیگران واگذار کرده است

  ومقدارهم زمین ساختمانی در انتهای خیابان بوعلی کوهدشت داشته که بین ورثه قرار گرفته است وباز طبق گفته ایشان فرزندان مرحوم محمدحسن عبارتند ازآقایان غلامشاه وجهانشاه وعلی عباس وعلیمحمد وعلیحسین غضنفری وعلی جعفرغضنفری«خامه بیدل » شاعر ونویسنده وپژوهشگروخبرنگار نشریات در کوهدشت وبازی گرتئاتر

  واز آقای غضنفری تقاضادارم عکس مرحوم پدرشان با عکس دیگر بازماندگان دراختیار اینجانب قرار دهید که دراین نوشته نشان داده شود

  http://up.y-m-v.ir/view/2299127/IMG_20170910_172207.jpghttp://up.y-m-v.ir/view/2127083/IMG_20170319_174532.jpghttp://up.y-m-v.ir/view/2127079/IMG_20170321_123721.jpg 

  عکس از راست جهان شاه غضنفری  وعلی جعفر غضنفری ,و علی عباس غضنفری فرزندارن جناب آقای محمدحسن  نوه امیرتومان جعفرقلی خان امرایی برادر امیراشرف نظرعلی خان حاکم ترهان ودلفان وسلسله وچکنی در حکومت قاجار  

   

   

   

   

  و منزل استادشکرخان امرایی بابرادرانش احمدخان وقاسم امرایی بود   وبرادران  اکبر ی وحاج بساط وصید حسن امرایی دراین محل ساکن بودند

  منزل عله کاکاوند وعزیزخان برادرش وماشالله کاکاوند باپدرش وعمویش فتح الله  معروف به فیه کاکا وندباپسرانش در این محل بودند 

   

  با سلام وخسته نباشید خدمت جناب آقای آزادبخت .در خیابان حافظ قدیم بین خیابان دارایی وصاحب زمان ( طالقانی کنونی)منزل محمدحسین ابراهیمی اسماعیل خان شیراوند.وساختمان رحم خدا رشنو ولطیف ناصری قرار داشته است که اولین انشعاب آب کوهدشت در همین خیابان انجام گرفته است که اشاره نفرمودید .روبروی این خیابان هم از قدیم ترین منازل کوهدشت بوده اند که بازهم فراموش شده است خواهشمندیم مجدد به خاطر مبارک بیاورید که در کوچه های این خیابان منازل چه کسانی قرار داشته است .ممنون از الطاف شمابم

  <br><br><br>

  باسلام حضورجناب آقای امید فلاح دوست محترم ازبابت توجه و راهنمایی که فرمودید کمال تشکر را دار م حال به یادآوردم که آقای حسین ابراهیمی که پدر ش فارس زبان بود یکی از دوستان بوده که کارمند سازمان آب کوهدشت بود ولی تاجای یاد دارم منزل او درخیابان شهیدشهبازی بود بگذریم منزل رحم خدا رشنو که بازنشته ژاندارمری بود باپسرانش درخیابان طالقانی بودند ومنزل احمد خان وحاج لطیف ناصری هم در آن خیابان بودندو منزل اسماعیل خان شیراوند نیز در آن محل ساکن بودند مجددأ ازجنابعالی ممنون هستم که اگر می شود اسامی آن محترمینی که ساکن در آن محل ها بوده اند ومن نتوانستم به خاطر بیاورم ازشماخواهش دارم این زحمت را بکشید وآن اسامی را با نام محل هایشان برایم تهیه وارسال کنید باتشکرفراوان  

   

   

   

  و برمی گردیم به خیابان دارایی ازپائین به بالا از خانه بختیارحبیب زاده وپاپی مراد پسرش بازنشسته ژاندارمری اهل نهاوند ساکن کوهدشت وپسرش کاسب بود وخانه حسین خان آزادگان فرزند اسدخان آزادگان وساختمان امام علی عبدولی از طایفه عبدولی ساکن کوهدشت وبه سمت غرب چهاراه خیابان بختیاریها و دارایی  تعدادی از بختیاریهای ساکن پریان که  رعیت علی رضاخان بودند به این محل آمده وساکن شدند و منزل عزیزکرم ومیرزاکرم آزادگان باچند خانواد ازمردم نهاوندی واز طایفه سوری دراین محل هم بودند وازآنجا به سمت  پائین درخیابان بختیاری ها 

  منزل طهماس خان آزادبخت وکاظم آزادبخت بابرادرانش از هوز شه گل دراین محل بودند که به کار کشاورزی مشغول می باشند و درداخل کوچه منزل سیروس آزادبخت معروف به ( مه خان ازادبخت بابرادرانش مهراب ورشید خان وعیدی آزادبخت فرزندان مرحوم کدخدا سهراب آزادبخت  دراین محل ساکن بودند  

   

   

  سمت راست سیروس آزادبخت ومهراب  آزادبخت فرزندان کدخداسهراب ازتیره شهگل واز طایفه آزادبخت 

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC04661.JPG

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC04698.JPG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  سیروس ازادبخت رئیس بانک صادرات کوهدشت بود که بعدآ  باز نشته شد وبقیه برادرانش به کار کشاورزی مشغول هستند آنان ازافراد خوشنام ومورد احترام طایفه آزادبخت ومردم کوهدشت می باشند درکوچه معروف به نهاوندیها 

  در  آنجا منزل حسن خان ونورمحمد خان غضنفری فرزندان داراخان غضنفری که از افراد سرشناس وخوش نام خاندان برزگ غضنفری امرایی درکوهدشت بودند  که به کار کاسبی مشغول بودند و در این محل منزل حاج حسین علائی نیز بود او اهل دلفان وازمحترمین شهر کوهدشت بودند وازآن جا به سمت

   بالا منزل حاج حسین مرادی کاسب و منزل حاج محمدعلی و حاج اسدعلی و حاج باباجان ازطایفه نورعلی کاسب دراین محل بودند واز آنجا برمی گردیم به خیابان دارایی

  درچهار  راه دارایی وزینب کنونی منزل حاج رمضان آزادبخت کاسب اهل طایفه آزادبخت  ساکن درکوهدشت بودند وپس ازاو منزل هبت الله هوشیاری کاسب اهل بروجرد دراین محل ساکن بود ودر خیابان زینب یا خسروی سابق منزل استاد  جواد واستادحجت الله  طبقی کاسب اهل بروجرد دراین محل بود ومنزل عبدالله خان ابراهیمی  بزرگ  طایفه ضرونی  بافرزندانش دراین محل  ساکن بود ومنزل خانمراد آزادبخت با تعدادی دیگردر این محدوده ساکن بودند  ودرداخل خیابان دارایی    

    منزل شه قولی ومه قلی وقاسم عبدولی دراین محل کاسب و ازاهالی عبدولی ساکن کوهدشت بودند

  و بعد از آن ها  به منزل عیدی بگ وپسرانش نصرت ومهرا ب بگ می رسیم وبعد به خانه حاج ملک خورشید فیروزی روبری اداره دارایی آن زمان واقع بود حاج ملک خورشید فیروزی یکی از بزرگان طایفه ایتیوند ساکن در کوهدشت بودند او انسانی باسواد خداشناس دین دار روشن فکری آگاه وفردی سیاسی که مورد احترام مردم بود  

  ودرسمت دیگر خیابان دارایی منزل حاج هاشم علی وحاج محمودعلی قبادی واحمدرشیدی شوهر خواهر حاج عزیزکرم ومیرزا کرم ازادگان درآن محل ساکن بودند وخانه علی جعفر شهبازی کاسب فخار نیز در آن  محل بود ودرروبروی آنها منزل   

  عکس ذیل مربوط به صید جعفر آزادگان بزرگ خاندان دلیجه ای های ساکن کوهدشت در زمان خود                     

   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg

   

  منزل صید جعفرآزادگان درروبروی منزل فیروزی بود صید جعفر آزادگان جوانی خوش نام و سرشناس و مورداحترام مردم کوهدشت بود که درکارهای اجتماعی حضوری پررنگ داشت

  وبعدازاو خانه علی مردان خان غضنفری    هم دراین محل بود اوازخوردمالکین کوهدشت بودند ومنزل محمدومعروف به مهمه وبرادرانش محمدرحیم خان وحاتم خان رضایی کاسب نیز دراین محل بودند ودرروبروی آن ها منزل صادقی نهاوندی وعبادالله وقدرت احدی وساختمان خان جان طرهانی بافرزندانش ساکن این محل بودند و منزل هوشنگ ظفری ویدالله وخانه ابراهیم پدراو وخانه محمودخان قنبری وپسرانش ودرکنارخیابان دارایی بودند و منزل حیدرگودرزی وخانه سید حسین خامسی وماشاالله پارسا  وکریم خاوری با فزرندش که از فرهنگیان خوش نام وسرشناس کوهدشت می باشند دراین محل بودند وخود کریم خاوری کاسب واهل کوهدشت هستند و نیز دراین محل بودند وماشاالله  پارسا مدیر مدرسه دخترانه کوهدشت بود    وازخیابان دارایی به سمت بازارچه کوهدشت از سمت چپ داخل کوچه اولی یا کوچه فیروزی که همان ملک خورشید باشد ازانجا دردوطرف کوچه منزل عزیزعلی الواری ونوره سلطانی قبادی پدر سلطانی وکیل دادگستری کوهدشت ومنزل صیدمراد وخداداد تیموری قبادی کاسب ومنزل ولی رضایی پدر محمدعلی رضایی مدیر کاراژ خرم آباد کوهدشت ومنزل علی خان خزایی ومنزل

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/61.jpghttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/darvis%20hosin%20khosravi%20-%20Copy.jpg 

  درویش حسین خان  خسروی آزادبخت فرزند آقا رضاخان شهاب لشکر  رئیس طایفه آزادبخت و فرزندش دکتر جهانمیر خسروی ازمحترمین شهر کوهدشت      

   

  ومنزل درویش حسین خان خسروی آزادبخت بزرگ طایفه ازادبخت ویکی از مالکین بزرگ کوهدشت بود او  پدر دکترجهانمیر خسروی آزادبخت که متاسفانه درجوانی فوت کرد و مردم کوهدشت ازدریافت محبت های وکمک های پزشکی او محروم شد و این جهان را گذاشت وبه سوی دوست رفت که خدای مهربان روح او را ببخشد وبیامورد آمین

  و پس از او منزل علی پناه سپهوند است اوکاسب درخیابا ن رهبری وپهلوی سابق بود وبعد ساختمان مسکونی حاج رستم خان کیخسروی ودرکناراین ساختمان کوچه ی است که به کوچه سرشار معروف بود که ازاین کوچه مستقیم تاخیابان سمت بالا

   

  منزل اکبرخان نادری  وپدرش رستم خان  نادری بود آنان  کاسب و مالک درکوهدشت هستند اکبرخان  نادری یکی از مالکین خوش نام وسرشناس  درکوهدشت می باشند که دربین مردم جایگاهی والا داشت و مورد احترام اهالی بود وفرزندانش حاج بهرام و حاج نریمان  نادری  و دیگر فرزندانش از محترمین ساکن درکوهدشت می باشند    دررو بروی این ساختمان

  منزل حاج رضاعلی شهبازی از بزرگان ترهان که دارای ساختمان بزرگی بود دراین محل  که تا یک دو خانه به خیابان زینب مانده  ادامه داشت که سمت شرق ان خیابان صاحب الزمان فعلی بوده وسمت شمال وغرب ان کوچه تا همان خیابان زینب می رسید که باید گفت نیمی ازخیابان را در بر داشت  حاج رضاعلی بزرگ خاندان دودمان شهبازی های ساکن درکوهدشت بود وپس ازاین به  

  منزل علی اکبر نوروزی کاسب ومرادعلی کوشکی مدیر بنگاه مسافربری  خرم اباد کوهدشت و صیدحسن امرایی وفرزندانش مهراب امرایی کارمند مخابرات کوهدشت     بعد خیابان زینب دراین چها راهی آخرین ساختمان منزل حاج سید الیاسی بود 

   

  عکس زیر مربوط به سید عبدالحسین الیاسی رئیس دفترخانه رسمی شماره چهار کوهدشت 

   

   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/01.jpg

   

  منزل حاج سید عبدالحسین الیاسی بود که دفتر محضر شماره چهار کوهدشت مربوط به حاج سید الیاسی بود که درهمان ساختمان قرار داشت حاج سید الیاسی ازشخصیت های بزرگ واز روحانیان سرشناس منطقه بود که مورد احترام تمام اهالی کوهدشت واقع می بود  که سپس

  به خانه سید نورالله خامسی که یکی از تجار خوب کوهدشت بود که ایشان اهل نطنز بودند که بابرادرانش درکوهدشت به کار کاسبی مشغول بودند وبه سمت بالا منزل وچوب فروشی عزیزخان شیربندی واز مردم شیراوندبودند وخانه سیدغلام امامی خیا ط ومنزل اسدعلی وشکر آزادگان که به اسدعلی دلال معروف بود وبعد منزل عباس بهرامی بازنشته فرهنگ باپسرانش احمدی ومحمد ونعمت دراین جابودن و دراین نقطه به بازار چه کوهدشت رسیدیم که

  اولین ساختمان دونبش منزل حاج مهدی کودرزی نهاوندی بود درکوهدشت یکی ازمحترمین شهر بودن که دربین مردم دارای احترام وعزت بودند بافرزندانش که دراول بازارچه مغازه بزرگی ازهمه چیز داشت که ازسرمایه داران وسرشناسان لرستان بود ند که دردستگاه دولتی جایگاه والایی داشتند و برمی گردیم به داخل کوچه نادری وسرشار گفتیم در اول کوچه

  منزل اکبرخان نادری با پدر وفرزند انش بود در داخل کوچه منزل عباس سهپوند کارمند پست بود و درداخل کوچه بن بست منزل یک درجه داربازنشته بود که کریم نا م داشت و دراین محل منزل حاج عالی خان وبرادرش حاج طهماس سهپوند کاسب اهل خرم آباد بودند وداخل کوچه وخیابان رهبری وپهلوی سابق منزل حاج نبی سرشار کاسب اهل اطراف خرم آباد بود ودرسمت شرق همین خانه سرشار

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/09.jpg 

   

   منزل حاج سبزمراد زینل پور کاسب واملاک زیادی درکوهدشت خریداری کرده بود وازافرادسرشناس وخوشنام محل بودند و ازاقوام او حاج نبی سرشار که ساکن دراین محل بودند ودرکنارخانه حاج زینل پور منزل داشتند حاج نبی سرشار انسانی مهربان وخوشنام بود ودرآن محل خانه جواد گلهدار اهل خرم آباد ساکن بود ومنزل صید ولی مصطفایی راننده اداره راه کوهدشت نیز دراین محل بود  و منزل فتحعلی ولی پور کاسب اهل چهار قلعه کوهدشت هم درآن کوچه بود و ارآن جا برمی گردیم به خیابان رهبری به سمت خیابان دارایی بعد ازمنزل برادران حاج سهپوند منزل حاج محمد قاسم رومی بافرزندانش محمدصالح وحشمت الله رومی کاسب اهل خرم آباد وازآن جادرداخل کوچه بن بست سمت چپ خانه تیمور راننده اهل اطراف خرمآباد بود و منزل حاج محمود باقری وفرزندش احمد باقری پدر کاسب وپسر کارمند اهل بروجرد دراین محل ساکن بودند وبعد از منزل باقری خانه حاج علی عباس بهرامی کاسب اهل سراب دوره و منزل محمد رضا آدینه وند راننده اهل کوهدشت    و سمت راست کوچه منزل مرادخان دارابی وامیرپور امرایی کارمند اداره سجل  که یکی از بزرگان منطقه ترهان بودند که بسیار مورد احترام اهالی نیز قرارداشتند و منزل سید علی رضا هاشمی با عمویش دراین کوچه بود و تعدادی دیگردراین محل بودند که اسامی آنها را یاد ندارم و ازکوچه بیرون می آییم درخیابان رهبری به سمت دارایی منزل حاج کمر خان دارابی کاسب بود  در این محل یک حمام عمومی بودبنام حمام پارسا وازاین محل برمی گردیم به بازارچه کوهدشت   دراین بازار تعدادی کاسب بود که بیشتر آنها اهل خرم آباد بودند دراولین کوچه ازسمت راست این بازار همانطوری که گفتم منزل اسدخان آزادگان بافرزندانش بنامهای حسینخان وخسرو و حاج منوچهرومهندس کریم آزادگان که مدتی مدیرکل برق استان لرستان بود که به  مدیریت برق استان گلستان نقل مکان کرد  ودر اینکوچه منزل شیخ علی وحسنعلی پور امرایی نیز ساکن بودند که اولی استاد بنا یی بودودومی راننده بود وپس از آنها منزل شکرعلی تیموری بود که اوهم شغل بنایی داشت که درجوانی فوت نمود که خدای رحمان روح اورا ببخشد آمین وپس ازاو منزل براشیرین کاسب اهل خرم آباد بود که درکنار او خانه استاد رحیم میرزایی خیاط اهل نهاوند ساکن بود ودرسمت چپ این کوچه ازداخل بازار منزل پاپی علی میرزاییکاسب اهل خرم آباد بود وپس ازاو منزل الفت حسنوند کاسب اهل اطراف خرم آباد بود که پس از او منزل علی حسین اولاد امرایی با شغل بنایی که داماد شگر تیموری بود و منزل میربگ رضایی با فرزندانش وچند خانه دیگر دراین محل بود ند وبرمی گردیم به کوچه دوم  بازارچه سمت راست منزل حاج سید سعد آراسته رئیس اداره دارایی کوهدشت که از بزرگان وازافراد سرشناس لرستان بودند وپساز اومنزل حاج نورعلی سهرابی کاسب اهل خرم آباد بود بعدازاو منزل یوسف راننده داماد میر بگ رضایی ساکن بود  در سمت چپ این کوچه از بازار منزا حاج کشکول نورزی کاسب اهل کوهدشت بود که بعد ازاو منزل کربلایی درویش بافرزندانش براتعلی وحسنعلی هردو استاد بنایی و در کوچه فرعی دوم منزل عله علی پور معروف به عله پیازی ساکن این محل بودند که در کنار خانه ایشان قلعه معروف نظر علی خان امیر اشرف حاکم لرستان و حاکم شمال وغرب لرستان تاپایان عمر خود از ایمحل برمی گر دیم به محل پارک ساحلی درکنار رود خانه وحمام نورزی و  ادامه دارد  

   


  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | تعداد بازدید : 9080 | نظرات(14)

نظرات


این نظر توسط علی محمد امرایی در تاریخ 5 سال پیش و 10:02 دقیقه ارسال شده است

با سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای آذادبخت عزیز
مطالب شما در شناخت تاریخ کوهدشت برای بنده و دیگر دوستان بسیار مفید و ارزنده بوده. با آرزوی سربلندی و سلامتی برای شما
پاسخ : از لطف وتوجه شما بسیار متشکرم

این نظر توسط خوشناموند در تاریخ 6 سال پیش و 23:31 دقیقه ارسال شده است

با سلام خدمت مرد شریف تاریخ کوهدشت ازبزرگان طایفه خوشناموند لطفا اگر اطلاعاتی دارید بنویسید در ضمن فک کنم ساکنین خ صاحب زمان قبل از انقلاب انجا ساکن بودند مثل مرحوم کدخدا امید بیگ و پیرانش و محمد شاکری
پاسخ : ضمن عرض سلام وتشکر فراوان از شما برای یاد آوری خوبتن دوست ارجمند بلی دراس که حاج محمد شاکری در داخل کوچه روبروی منزل حاج رضا علی شهبازی ساکن بودند ومنزل کدخدا امید بیگ در خیابان صاحب الزمان (ع)بافرزندانش حاج احمدعلی ونجفعلی ومحمدقلی هم درکنار پدرشان بودند حاج محمد شاکری و کدخدا امید از بزرگان طایفه سوری ساکن کوهدشت از طایقهع خوشناموند هستند که مورد احترام دربین اقوام ونزدیکان بودند وتعدای دیگر از آقایان سهرابی خوشناموند نیز در خیابان زینب سکونت داشتند که امید است دوستی که در مورد اسامی بزرگوار ان اهل خوشناموند را می داند دراین باب مارا هدایت کنند ممنون از شما

این نظر توسط سپیده هوشیار در تاریخ 7 سال پیش و 18:47 دقیقه ارسال شده است

برادر عزیز سلام. سپیده هوشیاری هستم از قزوین. یکی از نوادگان کربلایی محمد هوشیاری. با همیاری پدرم سیاوش هوشیاری مطالب شمارا مطالعه و بررسی کردم. طبق تحقیقاتی که داشته ایم در مورد بعضی از افراد در مطالب فوق کم لطفی کرده اید. دقیقا منظورم کاسب کارانی اند که در رونق کسب و کار کوهدشت آن زمان نقش بسزایی داشته اند که منزل این عزیزان دقیقا روبروی منزل آقای کامروا بوده است. عزیزانی به نام های حاج پاپی علی و حاج رحم خدا سمیعی نژاد (گندابی) که افراد مذکور خواروبار فروش آن زمان کوهدشت بوده اند و مایحتاج روزمره ساکنان کوهدشت را با چهارپا از خرم آباد به کوهدشت می آورده اند.مغازه ی این افراد واقع بود در بازارچه کنونی که خانه ای در آنجا وجود داشت بنام خانه ی کله ای میناصر نادری.که یکی از اتاق های مسکونی منزل مذکور را به صورت مغازه در آورده بودند که این مغازه تحت الاجاره ی دو برادر بنام های حاج رحم خدا و حاج پاپی علی سمیعی نژاد ( گندآبی) بود که از خرم آبادی های ساکن کوهدشت بوده اند. ذکر این نکته را لازم دانستم که در مراسم خواستگاری شما حاج اله مراد سپهوند و رحم خدا سمیعی پادرمیانی کرده اند تا این امر مبارک به وقوع بپیوندد.

باسلام حضور خواهر گرامیم خانم سپیده هوشیاری ازقزوین من خدمت تمام خانواده محترم سرکار خانم هوشیاری سلام میرسانم خانم هوشیار ی شما درست می فرماید من فراموش کردم اسم تعدادی از آن عزیزان بلی منزل حاج پاپی علی سمیعی نژاد درخیابان رهبری وپهلوی سابق بود ایشان کاسب واهل خرم آباد بود که از افراد خوش نام وبا تقوا وخداشناس بودند که مورداحترام اهل محل بود وبرادرش بنام حاج رحم خدا سمیعی نژاد نیز به شغل کاسبی در خیابان سی متری باآقای حاج الله مراد سهپوند در آن محل بارفروشی داشتند ودرکوچه حاج کشکولی سکونت داشتند آن دو نیز اهل خرم آباد و از افراد خوشنام و مورد احترام بودند من از درگاه خدای مهربان تقاضای بخشش وآمورزش برای روح آن عزیزانی که شما بیادشان افتادید را دارم آمین . خانم هوشیاری من از لطف و بزرگواری پدرتان وزحمت خودشما کمال تشکر را دارم که دراین مورد مرا یاری نمودید ممنون هستم

این نظر توسط امید فلاح در تاریخ 7 سال پیش و 1:42 دقیقه ارسال شده است

با سلام وخسته نباشید خدمت جناب آقای آزادبخت .در خیابان حافظ قدیم بین خیابان دارایی وصاحب زمان ( طالقانی کنونی)منزل محمدحسین ابراهیمی .شیراوند.وساختمان رحم خدا رشنو ولطیف ناصری قرار داشته است که اولین انشعاب آب کوهدشت در همین خیابان انجام گرفته است که اشاره نفرمودید .روبروی این خیابان هم از قدیم ترین منازل کوهدشت بوده اند که بازهم فراموش شده است خواهشمندیم مجدد به خاطر مبارک بیاورید که در کوچه های این خیابان منازل چه کسانی قرار داشته است .ممنون از الطاف شمابم

باسلام حضورجناب آقای امید فلاح دوست محترم ازبابت توجه و راهنمایی که فرمودید کمال تشکر را دار م حال به یادآوردم که آقای حسین ابراهیمی که پدر ش فارس زبان بود یکی از دوستان بوده که کارمند سازمان آب کوهدشت بود ولی تاجای یاد دارم منزل او درخیابان شهیدشهبازی بود بگذریم منزل رحم خدا رشنو که بازنشته ژاندارمری بود باپسرانش درخیابان طالقانی بودند ومنزل احمد خان وحاج لطیف ناصری هم در آن خیابان بودندو شیراوند نیز در آن محل ساکن بودند مجددأ ازجنابعالی ممنون هستم که اگر می شود اسامی آن محترمینی که ساکن در آن محل ها بوده اند ومن نتوانستم به خاطر بیاورم ازشماخواهش دارم این زحمت را بکشید وآن اسامی را با نام محل هایشان برایم تهیه وارسال کنید باتشکرفراوان

این نظر توسط سوری در تاریخ 7 سال پیش و 14:15 دقیقه ارسال شده است

جناب آزادبخت لطفا اگر اطلاع دارید ازبزرگان طایفه های سوری لکی وقرعلیوند هم بنگارید

باسلام جناب سوری هرقوم وطایفه بزرگانی دارند البته مردم شریف ومحترم قرعلیوند وسوری لکی هم بزرگانی درگذشته داشتند که از سرشناسان ترهان (طرهان )بودند ازگذشته دور نمی گویم دراین صده که ما هم در آن زندگی کردیم می گویم بزرگان قرعلیوند مانند کدخدا رشید خان وکدخدا گوجی وکدخدا کسعلی وکدخداصیالی سوری که ازمردان برجسته وسرشناس ترهان بودند وکدخدا محمد ولی وکدخدا خدامراد وکدخدا صیدمحمدخان ازقرعلیوند وکدخدا صید مهدی وحاج فرج الله ملکی از برآفتاب ودیگران بزرگان این طایفه از افراد سر شناس وخوشنام ومورد احترام بودنداز طایفه سوری لکی تا جایی که من می دانم کدخدا پیره وکدخداشمسعلی سوری لکی که از مردان شایسته و خوشنام ترهان بودند و کدخدا آقامحمد وکدخدا نجف وکدخدا بگ محمد وکدخدا خاص ودیگران بزرگان زیادی در این دو طایفه بودند که همگی از افراد سرشناس درمنطقه می بودند که وظیفه بازماندگان آنها است که اطلاعات لازم را در اختیار نویسندگان بگذازند تا دردیدعموم قرارگیرد

این نظر توسط امرايي در تاریخ 7 سال پیش و 12:41 دقیقه ارسال شده است

از شما بسيار ممنون و سپاس گذارم جناب آزادبخت عزيز بدون شك تاريخ لرستان از شما به نيكي ياد خواهد كرد .پاينده باشيد استوارباسلام ازلطف شماکمال تشکر را دارم

این نظر توسط امرايي در تاریخ 7 سال پیش و 14:12 دقیقه ارسال شده است

با سلام خدمت جناب آزادبخت نجيب فرهيخته و بزرگوار شهرمان ۀيك سوال دارم مي خواستم بدانم با توجه به اينكه در دوره مشروطه خواهان از لرستان خودمان هم عده اي در فتح تهران شركت داشتند آيا اطلاعاتي در اين زمينه داريد ؟
اي خواسته يكي از برادران ما توي اليگودز است و يك پژوهش و تحقيقي در اين زمينه دارند و از بنده خواستند راجب اين پرسش توي كوهدشت پرس و جو كنم .بسيار ممنون شما خواهم بود.

باسلام خدمت جناب امرایی گرامی در مورد این پرسش باید عرض کنم که تعدادی از محترمین شهر خرم آباد وبروجرد والیشتر مشروطخواهان را یاری دادن که بزرگان والی زلده وچاغروندها ساکن خرمآباد مانند سیفالله خان وسردارخان ودیگران وازهمه بالاترخانم نازی خانم حسنوند دخترصیدمهدیخان امیر العشایر رئیس ایل سلسله وخواهرمهرعلی خان امیر منظم وهمسر قاسم خان میر پنج امرایی رئیس وحاکم ترهان وسلسله ودلفان این خانم درانقلاب مشروط حضوری چشمگیر داشته می توانید بکتاب تاریخ روز گار قاجار استاد والیزاده از ص 592تا 598 و کتاب بیداری ایرانیان تالیف ناظم الاسلام کرمانی در جلد سوم وکتاب دیار الموت ، لرستان وایلام تالیف فریااستارک ترجمه استاد گرامی جناب آقای علی محمد ساکی درباب خانم نازی خانم دختر صیدمهدی اینها از افرادمشروط خوا یادکردهاند

این نظر توسط یاراحمدی در تاریخ 7 سال پیش و 13:29 دقیقه ارسال شده است

سلام بر حاجی عزیز. خدا قوت خسته نباشی. مدتیه از مطالب ارزشمند شما بی نصیب ماندیم. بی صبرانه منتظر نوشته های وزین و زیبای شما هستیم.سلامت و پیروز و مانا باشید

. سلام بردوست ارزشمندم جناب یاراحمدی عزیز بنده مدتیه که مشغول کار ساختمان هستم چون خودم سرپرستی آن را بعهده گرفتم دیگر وقتی برای نوشتن نداشتم ولی باعنایت خداوند بزرگ کار آن را درمدت کمتر از سه ماه انجام دادم و انشاالله بزودی ادامه مقاله مورد نظر جنابعالی را پی می گیرم ازیاد اوری شما تشکر دارم

این نظر توسط امرايي در تاریخ 7 سال پیش و 11:42 دقیقه ارسال شده است

خيلي جالب و روان و بدون اغراق و تعصب خاص گذشته ترهان به تصوير مي كشيد .خدا قوت و به اميد سربلندي قوم لر ..خواهشا ادامه بفرماييد

باسلامخدمت جناب امرایی ارجمند ازلطف وتوجه جنابعالی کمال تشکر وقدردانی دارم باتشکر

این نظر توسط پیمان در تاریخ 7 سال پیش و 9:09 دقیقه ارسال شده است

باسلام جناب آزادبخت مدتیه که مارو از اطلاعات ارزشمند تاریخی خود بی بهره کردیدما همچنان منتظرمطلب جدید شما هستیم

باسلام خدمت برادرخوبم جناب پیمان خان گرامی ازلطف وتوجه شما کمال تشکر را دارم برادرعزیز مدتیه که مشغول کار ساختمانی برای خودم هستم ازاول سال تاکنونکاری درمورد نوشتن انجام نداده چون تنها هستم امید است بزودی واروکار نوشتن شوم باتشکر


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]