مهرعلی خان ازجانب صدراعظم میرزاحسن خان وثوق الدوله نخست وزیر به حکومت نهاوند ملایروتویسرکان رسید   

  بنام خدای دانا

  نگارنده حاج حسین آزادبخت مومه وند

   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/444256714.jpg                         

  ازراست قاسم خان میرپنج امرایی وسرتیپ باقرخان امرایی وصید مهدی خان امیر العشایر حسنوند

   

   

   

  مهرعلی خان امیر منظم حسنوند رئیس ایل حسنوند                                                                        

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/1130969.jpg                                                                               

   

                                   مهرعلی خان ازجانب صدراعظم میرزاحسن خان وثوق الدوله نخست وزیر به حکومت نهاوند ملایروتویسرکان رسید

   

  حاج محسن خان مظفرالملک حاکم لرستان مشاوری و وپیشکاری لرستان را به صیدمهدی خان امیرالعشایر حسنوند ونزدیکانش وگذارنمود صیدمهدی خان حسنوند هم تمام پست های مهم را بین یارانش تقسیم کرده حکومت دلفان وسلسله به قاسم خان میر پنج واگذارد شد و باقرخان سرتیپ امرایی به ریاست حکومت ترهان وچگنی وفرماندهی فوج امرایی (ترهان )منصوب گشت حاج عالی خان سگوند و صیدمهدی خان امیرالعشایر دیگر پست های لرستان را بین نزدیکان ویارانشان تمامأ تقسیم کرده و پس از مرگ فتح الله خان سرتیپ امرایی پیشکاری لرستان به حاج عالی خان سگوند رسید تا زمانی که درقید حیاط بودند پیشکاری لرستان با اوبود که در دومین حکومت حاج محسن خان مظفرالملک حاج عالی خان بیش از یکصد سال ازعمرش گذشته بود که دراین زمان مهرعلی خان فرزندش ازجانب ناصرالدین شاه قاجاربه درجه سرتیپی وفرماندهی فوج های سواره سگوند مفتخرگردیده بودواو اجازه یافته که دروقت جشن ودیدن سان های نظامی ودرزمان حضورمقامات ارشد مملکتی ازاین لباس ودرجه رسمی استفاده کند که پس ازفوت حاج عالی خان پدرش سرپرستی وهمچنان فرماندهی فوج سواره ایل سگوندومشاوراول حکومت لرستان بعهده او بود و پیشکاری لرستان نیز بعهده صیدمهدی خان امیرالعشایرحسنوند بود که درکنارش فرزندی شایسته ،شجاع و سلحشور دانا وآگاه به حکومت وپاک دامن وسخنور و اندیشمند وسخاوتمند ومهربان بود بنام مهرعلی خان حسنوند این جوان ازبدوشروع کارسیاسی وحکومتی چنان دردل حاکمان جای گرفت که درتمام کارهای حکومتی لرستان ازمشاوران خوب حاکم لرستان به حساب می آمد

  فرزندش مهرعلی خان چنان شایستگی خود نشان داد که سرباش تمام بزرگان درمنطقه شمال لرستان بود او جوان خوش سیما خوش بیان ومهربان آن قدراز خودلیاقت و بزرگی نشان داده بود که مورد توجه دولتیان در مرکز قرار گرفته و در زمان نخست وزیری وثوق الدوله   مهرعلی خان امیرامجد حسنوند در تهران مدتی مهمان نخست وزیربود و با او دیدارها ی داشت و نخست وزیر از او می خواهد که پست والی گری استان فارس را قبول کند اما مهرعلی خان حسنوند روی علاقهای که به لرستان دارد قبول نمی کند و درخواست حکومت نهاوند وملایر و تویسرکان را دارد که مورد قبول صدراعظم و وزیرداخله قرار می گیرد و به آن سه شهر درآن زمان می گفتن ثلاثه ودرپایان دیدار برای مهرعلی خان حسنوند توسط نخست وزیر ووزا رت داخله ازدربار پادشاه ، احمدشاه قاجار تقاضای عطاء ی لقب امیرمنظم برایش می نماید که مورد تائید شخص پادشاه قرارمی گیرد و از آن تاریخ ایشان معروف به لقب امیر منظم می شود که به تمام باز ماندگان این خاندان منظمی می گویند

  کتاب تاریخ روزگار قاجار در (ص 755 و756) چنین آورده که درسال1336 قمری                                                                                          

  عده زیادی ازقحطی زدگان فارس وشیراز که آنهارا وطنی می خواندند به لرستان وارد شدند عده کثیری در شهرخرم آباد مانده درخانه اعیان و ثروتمندان به کار مشغول شدند وعده دیگر به نقاط حاصلخیز وپرغله لرستان روی آوردند وبیشتر به طرف الیشتر رفتند امیرمنظم که درعین اشتراک مسلک با سایر خوانین ، مردی رئوف ودست دل باز وبیچاره نواز بود ،نهایت مساعدت وارفاق را درحق این قحطی زدگان به جای آورد .عده ای را درمرکز بخش نگهداشت و وسایل معیشت برای آنان فراهم ساخت وباقی مانده را در بین قراءالیشتر تقسیم کرد وهرچند نفر را به یک قریه پرجمعیت فرستاد .

  ودرزمستان همین سال 1336 ه ق درص 756 چنین آورده که امیر منظم با ارودی ازسلسله به سمت سه ولایت نهاوندوملایر وتویسرگان   بحرکت درآمد وچون به نهاوند وارد شد هواخواهنش اورا به تصرف آن شهر تشویق کردند واوهم منتظر همچو تعارفی بود در نهاوند لنگر انداخت ودرآن هنگام درنهاوند حاکمی مستقل نبود ولی ادارات مالیه وپست وتلگراف وشهرداری وغیره درآن شهر وجود داشت واداره خالصجات دو انبار بزرگ از محصول غله آن سال انباشته بود وامورحکومت آنجا را وزارت داخله به حاکم ملایر سپرده بود یعنی نهاوند یکی ازولایات ثلاث بود که حاکم نشین این سه ولایت شهرملایربوده مهرعلی خان امیرمنظم حسنوند که با عده کثیری ازاعیان ومالکین نهاوند پیمان دوستی واتحاد داشت با صوادید آنان با امین مالیه نهاوند وکارمندان او وهمین طور باسایر مأمورین و روءسای ادارات نهاوند بنای مخالفت وکارشکنی را گذاشت و چون آنها درمقابل بی اعتنایی نشان دادند دستورداد اموال واثقال روسا ومامورین نهاوند راظبط کردند وآنان درمقام شکایت به دولت ومقامات مسئول برآمدن ولی مهرعلی خان امیر منظم حسنوند که قبلأ به وسیله مظفر الملک اولیاء امور را در تهران باخود موافق ساخته بود اهمیتی به شکایات آنان نمی داد ومرکزی ها هم که نظر موفقشان قبلأجلب شده بود ونیز ازمراتب کفایت ولیاقت امیرمنظم آگاه بودند گوش به این شکایات نداده وحکم حکومت نهاوند را برای او فرستادند

  ومهر علی خان امیر منظم حسنوند درشمار فرمانداران آن روزگاروارد ومشغول کارشد ومیر زا رحیم خان معین السلطنه چاغروند دوست ورفیق خود را نیز به سمت معاون خود تعیین نمود برای تحکیم موقعیت خود دختر ابراهیم خان ظفرالسلطان راکه خواهر ظفرالسلطان فعلی (آقای اسماعیل خان ظفری بود ) به زنی گرفت ونیز من باب تثبیت موققعیت خود در بخشهای اطراف نهاوند قرای بیان ورازینه وتکه راهم ابتیاع کرد چون دراوایل تابستان مرض وبا درشهر شایع شده چند نفررا از طرف خود درنهاوند گذاشته وبه قریه بیان که جدیدا خریداری کرده بود وازآن جا به الیشتر مراجعت نمود اوقاتی که امیر منظم دربیان اقامت داشت عده ای ازخوانین نهاوند به پشت گرامی جعمی از لرستانیان که به موفقیتهای امیر منظم باچشم حسرت وحسادت می نگریستند وبه کمک نهاوندیها رفته بودند لوای مخالفت ودشمنی علیه امیرمنظم برافراشته شد ودرحوالی قریه فیازمان جنگی فیمابین حسنوندها که نفرات جنگی ورزمی امیرمنظم بودند با آنها درگرفت و روزاول سواران وتفنگچیان امیر منظم شکست یافتن ولی از آنجا یی که امیر منظم مردی لایق و مدبروخوش رفتار بود بالاخره مخالفین مزبور را به نیروی تدبیر رام ومطیع خود ساخت درهمین موقع که امیر منظم برای تمشیت امور الشتر از نهاوند به آن جا آمده بود ادامه دارد          

   


  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : پنجشنبه 13 آذر 1393 | تعداد بازدید : 2520 | نظرات(4)

نظرات


این نظر توسط محمد در تاریخ 5 سال پیش و 1:27 دقیقه ارسال شده است

تورا خدا دست بردارید از این تعضب کور حیف این همه که وقت تلف می کنید برای یک همچین لفرادی دنای علم وتکنیک است همین است ما لرها هیچگونه پیشرفتی نکردهایم حدود 40 سال است شهرهای یزد وکرمان ورفسنجان برماحکومت میکنند هنوز نتوانسته ایم یک رئیس جمهور لر معرفی کنیم آنوقت ما چون شتری که نشخوار می کند چسبیدهایم به گذشتهای عبث وبیهوده تازه مگر این مهر علی خان مگر یک یاغی ودذدبیشتر بوده ه که به اموال ونا موس مردم تجاوزمیکرده همین است که بالاترین جوک ها را از نادانی وکج فهمی مان درست میکند چون با همین حرکات امثال شما سوژه به آنها میدهید شما نگاه کنید فقیرترین شهرهای ایران همین منطقه لر نشین است وراست گفته اند خلایق راهرچه لایق.

این نظر توسط حسنوند در تاریخ 7 سال پیش و 16:49 دقیقه ارسال شده است

ممنون از استاد صادق و امانتدار که مطالب تاریخی رو با رعایت اصل امانتداری نقل می کنید برای شما آرزوی موفقیت دارم

از لطف جنابعالی سپاسگزارم جناب آقای حسنوند چنانچه درمورد بزرگان خودتان نوشته ویا سندی هست که تاکنون منتشر نشد فدوی را از آن نوشته آگاه کنید که درمحضر دید همه قرار دهیم و بشود خدمتی به آن عزیزان کرده باشیم باتشکر

این نظر توسط فریدون آزادبخت در تاریخ 8 سال پیش و 10:13 دقیقه ارسال شده است

بسیار زیبا بود استاد عزیز واقعاً لذت بردم منتظر مطلب جدید هستم
پاسخ : ازلطف شما برادر محتر م متشکرم

این نظر توسط علی بیاتی در تاریخ 8 سال پیش و 21:14 دقیقه ارسال شده است

سلام استاد واقعاً مطلب جالبی بود دست شما درد نکنه وب سایت زیبایی هم دارید


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]