نبرد گلیران آخرین جنگ امیراشرف بامهرعلی خان امیرمنعظم رئیس ایل سلسله به همراه ایل کاکاوند   

  نبرد گلیران آخرین جنگ امیراشرف بامهرعلی خان امیرمنعظم رئیس ایل سلسله به همراه ایل کاکاوند

   

   

   نبرد گلیران   Geleeran 

    به قلم؛دوتن ازنویسندهگان منطقه ترهان        امیرمنصوری

   

   حاج حسین آزادبخت مومه وند              


   در یک پاورقی از جوامع الحکایات محمد عوفی چنین نوشته بود؛

  ای طفل دهر، گر تو ز پستان روزگار               روزی دو شیر دولت و اقبال برمکی
  در مهد عهد، غره مشو از کمال خویش              یاد آور از زوال کریمان برمکی

   پس از آنکه حکومت مرکزی ایران درسالهای پیش از میان مدعیان قدرت و سیاست، حکومت لرستان را به نظر علی خان امیر اشرف واگذار کرد، اوضاع اجتمایی و سیاسی لرستان نیز به گونه ای شگفت انگیز دستخوش تحولاتی  گردید... به هر حال پس از آنکه مالیات ایل کلهر بالاجبار از سوی داوود خان کلهر به خزانه امیراشرف واریز شد حکومت امیراشرف که برچهاربخش شمال وغرب لرستان باقی بود اورابرآن داشت که توجه خود را به سوی مناطق سیله سیله و الشتر معطوف دارد ، که باید مالیات و عوارض و حوالجات دولتی این مناطق به وسیله دستگاه حکومت ایشان یعنی امیراشرف وصول شود و دو. دیگر اینکه سران قبایل این مناطق از.

   مهرعلی خان امیرمنظم سلسله ای حاکم برالشترونهاود. این عکس ازوب سایت لکستان الشتربه مدیریت جناب آقای فرج الهی کپی شده است  امیداست  موردرضایت ایشان واقع شود

  را