شاهمرادخان سالارجنگ گراوند یکی ازسرداران بزرگ ترهان بود  به قلم حاج حسین آزادبخت مومه وند      
   

                               با پوزش از عزیزانی که براین نوشته ایراد گرفته که چرابجای  اسم  محمدحسن کونانی اسم مینا محمدی گراوند نوشتید حال عرض می کنم که من اسامی پنج سردار لر را از کتاب شورش لرستان در(ص380 )گرفته که نویسنده این کتاب شورش جناب استاد سید یدالله ستوده می باشد او اسامی آن 5 سردار لر را به آن صورت نوشته بود  وحال با بررسی و اطلاعاتی که از جانب بزرگانی که در امور تاریخ لرستان آگاه هستند وتوضیح کاملی دراین باب دادند وگفتند  که درآن جنگ مینامحمدی گراوند یکی از یاران امان الله خان غضنفری وهمراه ارتش بوده که در کتاب تاریخ غضنفری درباره مینامحمدی نوشته ای هست که او باهمراهانش یک برخوردی باشاه مرادخان سالار جنگ داشته اند که شخص میناگراوند وقتی گرفتار می شود ودرخطر مرگ قرار می گیرد از شاه مرادخان سرداربزرگ ترهانی تقاضای بخشش می کند و از آن سردار می خواهد که از مرگ او درگذرد که شاه مرادخان سالار جنگ نیز قبول می کند واز همرزمانش می خواهد که کسی او را هدف قرار ندهند ومیناگراونددر آن نبرد باکمک سردار بزرگ ترهانی ازمرگ حتمی نجاد پیدامی کند      

   

  شاهمرادخان سالارجنگ گراوندیکی ازسرداران بزرگ ترهان بود

  شهمرادخان سالارجنگ گراوند فرزند فرج اله خان ونوه عباس خان گراوند،یکی ازبهترین سرداران ترهان بوده که ازهر لحاظ دارای نمودارهای عالی بود.شجاع،سلحشورجنگجو،دلاور،نیکنام،سخاوتمندوبه راستی جنگ آوری بی مانند بود در طول عمردربین سران زمان خود اوازهرجهت صاحب نظربود وسروگردنی بالاترازدیگران داشت اوفرمانده سپاه جنگی غلی محمدخان امیراعظم بود،شهمرادخان سالارجنگ درتمام درگیرهای که درمنطقه رخ می داد او حضورداشت وفرماندهی یکطرف جنگ همیشه با اوبود سالارجنگ سرداری نترس جنگجو و دلاور بودکه درحکومت نظرعلی خان امیراشرف حاکم اسبق ترهان ودلفان همیشه اوفرمانده پیش جنگ بودحتی زمانی که او و دیگر خوانینی که مخالف سرداراکرم بودندوهمراه داردسته غلام رضاخان امیرجنگ والی پشت کوه  علیه نظرعلی خان سرداراکرم وآردخاک ترهان شدند طبق نوشته ای درباره حکومت دوم نظام السلطنه برگرفته ازتاریخ غضنفری ازشادروان مرحوم اسفندیارخان غضنفری درمورد شهمرادخان سالارجنگ باز.خواسته ویا نا خواسته ازشجاعت و سلحشوری و جنگجوای  آن سرداربزرگ یادکرده است وچنین آورده که به دستور سردار اکرم طرفدارانش ازطرهان به سمت دلفان درحال کوچ بوده که سپاه والی به همراهی عده ای ازخوانین ترهان ازجمله شهمرادخان سالارجنگ ومحمدرحیم خان ضرغام لشگر گراوند و عزیزخان آزادبخت مومووند به همراه حبیب الله خان ظفرلشگرازپیش جنگ های والی بودند که بازهم شهمرادخان سالارجنگ فرمانده پیش جنگ آن ها بوده ویاد می نماید که پیش قلاوران سرد اراکرم درگردنه گراز توسط شهمرادخان سالارجنگ ومحمدرحیم خان ضرغام لشگرگراوند اسیروگشته می شوندواین سرداربزرگ درزمان خود رقیبی آن چنانی دربین سران منطقه نداشته است.شهمرادخان سالارجنگ در حکومت امیراشرف وعلی محمدخان امیراعظم غضنفری یکی ازسرداران باوفای آن حکومت بود به خصوص یارخوبی برای امیراعظم بود. تااینکه درسال1306 ش.علیمحمدخان امیراعظم غضنفری دریک تصمیم گیری قبلی با غلامرضاخان امیر جنگ والی پشتکوه وامیرمخصوص کلهروتعدای ازافسران ارتش ازجمله سرهنگ محمود پولادین رئیس دادگاهای نظامی که اکثربزرگان لرستان درآن بیدادگاه محکوم به مرگ شدند.قصد براندازی رضاشاه راداشته اند .علیمحمدخان امیراعظم به عنوان فرمانده کل قوای اسلامی ومیرزامحمدخان تیمورپورمیرهم به سمت رئیس ارکان حرب قوای اسلامی و سرداران دلاورونترس ترهان،دلفان وبیرانوند دلیرانه باقوای نظامی ارتش به فرماندهی سرتیپ محمدخان شاه بختی درمنطقه طرهان،درحال درگیری وجنگ بودند.که درتاریخ 18/9/1306 درمحلی به نام باباهادی پنج سردار دلاورجوان لر،بنام یدالله خان سردارناصرامرایی فرزند نترس وسلحشورنظرعلی خان امیراشرف،غلامشاه خان سرتیپ فرزند امیربهادرنورعالی،شهمرادخان سالارجنگ فرزندفرج الله خان یکی ازسرداران بزرگ ترهان بود،یدالله خان بیرانوند فرزند غلامعلی خان امیرهمایون ومحمد حسن کونانی فرزند محمد یکی از یاران نزدیک علی محمد خان امیر اعظم  غضنفری حاکم ترهان بود  که جان برکف برای ازکارانداختن توپخانه و تصاحب توپ، سواربراسب به توپچی حمله می برند.که یدالله خان سردار ناصر امرایی باجان بازی چنان احاته برتوپچی تنگ می نمایدکه توسط توپچی با گلوله توپ درهفده سالگی به درجه رفیع شهادت می رسد.وتوپچی توسط غلامشاه خان سرتیپ دستگیرواسیرمی گردد اما موضوع بیان احوالات شهمرادخان سالارجنگ می باشد که به کتاب گلزارادب لرستان وآرد شدیم ودرص.273 قصیده بلندی باگویش لکی دررثای شادروان شهمرادخان گراوند سروده است ودرآن یاد این سرداربزرگ ترهان راگرامی داشته وچون طولیانی است ازدرج آن معذورهستیم وامید است که قبول زحمت کرده وبه آن کتاب ارزشمندمراجعه شود و موضوع سرباز اسیر شده اورا پس ازجنگ سالم توسط امیراعظم غضنفری تحویل ستاد ارتش می شود(عملیات لرستان، واسنادسرتیپ محمدخان شاه بختی،ص 244 واما منظورازنقل این تاریخ بیان حال شهمرادخان سالارجنگ می باشد و این سالاربحق جنگاوری بی مانند در روزگارخود بود ویک نابغه تاکتیک ها ی جنگی عشایربوده وی سرداری بی باک مردی وفاداربه اصول مردانگی بود او درگیردارجنگ های بیهوده ای که بین نیروهای نظامی (شاه بختی)باعشایرآن منطقه درگرفت درجوانی بدست نظامیان به درجه شهاد ت رسید. که خدای مهربان وبخشنده روح این سردارگرانمایه با دیگرانسان های بیگناهی که درآن جنگ گشته شدندموردرحمت خود قراردهدوروح آنهارابیامورزد.آمین


  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : پنجشنبه 07 فروردين 1393 | تعداد بازدید : 4007 | نظرات(7)

نظرات


این نظر توسط واقعه بین در تاریخ 4 سال پیش و 16:26 دقیقه ارسال شده است

جناب آزادبخت در اینکه شهمرادخان مرد جنگ جویی بوده شکی نیست اما بر اساس گفته بزرگان ایشان توسط قوای دولتی کشته نشده بلکه به دلیل خیانت های قبلی به طایفه گراوند توسط نعمت الله (نعمه) و قهرمان (قهره) گراوند دو نفر از بزرگان طایفه گراوند که در این جنگ از قوای دولتی حمایت میکردند کشته شد بهتره یه کم بیشتر تحقیق کنید

این نظر توسط امیر در تاریخ 6 سال پیش و 14:19 دقیقه ارسال شده است

واقعا شهمرادخان سرداربزرگی بوده ولی توسط اهالی گراوند کشته شده نه سربازان دولت

این نظر توسط میلادح در تاریخ 6 سال پیش و 20:29 دقیقه ارسال شده است

سردار شه مرادخان مردی فرمانده ونترس بوده وهمه بزرگان طرهان این به خوبی میدانند لطفا با این حرفهای دروغ وشایعه سردار بی همتا را مورد ککم لطفی قرار ندهید

این نظر توسط بازگیر از اهالی روستای سالی بزرگ در تاریخ 6 سال پیش و 23:51 دقیقه ارسال شده است

سلام جناب آزادبخت بنده نه از دیارشماهستم ونه دوست یا دشمن دوطرفی که نظر داده اید اما داستانی را از پدرم درباره شه مراد خان نوشته ام ودر وبلاگ کلام الاجداد کریم بازگیر درج کرده ام که شنیدنی است مردان بزرگ بعد از مرگشان هم بزرگند ومردم هم در نظر دادن آزادند با تشکر محمدکریم بازگیر
پاسخ : سلام برجناب باز گیر عزیز دوست محترم من از فرمایش شما چیزی دستگیرم نشد اگر امکان دارد بیشتر توضیح دهید ممنون هستم

این نظر توسط رسول در تاریخ 6 سال پیش و 10:06 دقیقه ارسال شده است

سلام ودرود بر بزرگان طوایف لر ولک که مفاخر ایران زمین بوده اند ..... کاش بازماندگان آنان نیز چنین باشند

این نظر توسط بی طرف در تاریخ 7 سال پیش و 12:41 دقیقه ارسال شده است

آقای آزاد بخت عزیز همین شاهمرادخان شما، که اورا دلاوری بی همتا وصفش کرده اید دودمان پراوازه غضنفری را به خاک سیاه نشاند علت جنگ علیمحمد خان امیر اعظم با قوای رضا شاه تحریک و سبکمغزی شاهمراد خان بود چگونه این مرد را فرمانده مینامید که باسبک بازی خود باعث متلاشی شدن دودمانی بزرگ شد این داستانی راکه نوشتم واقعییت دارد کسانی که به عنوان تفنگچی همراه شان در سنگر بودند نقل کردند بخواهی نخواهی حقیقت دارد وتلخ است

این نظر توسط بی طرف در تاریخ 7 سال پیش و 17:29 دقیقه ارسال شده است

جناب ازادبخت در جنگ بابا هادی یک شب در سنگری که شاهمراد خان ؛غلامشاه خان و یداله خان حضور داشتند غلامشاه خان مشغول تعمیر اسلحه خود است که ناگهان تیری ازتفنگش بسمت اسمان شلیک میشود در ان لحظه شاهمراد خان میترسد واز جایش میپرد ومورد تمسخر غلامشاه خان قرار میگیرد شاه مراد خان هم میگود من باید خودم را بکشم اینگونه قبول نیست که در نهایت یداله خان میگوید بابا بشین سر جات ترسیدی و تمام شد حالا میخوای خودت را بکشی ؛ این یه نمونه از بی باک بودن شاهمراد خان کم بگویید شاهمراد خان لطفا خدایی یداله خان و غلامشاه خان شجاع و سلحشور بودند

جناب بیطرف
من نمی دانم شما این قصه را از کجا آورداید باگفتن این حرفها چیزی از شخصیت آن سردار بزرگ کم نمی شود همه می دانند که در تمام جنگ هایی که در زمان او اتفاق افتاده فرماندهی سپاه ترهان با ایشان بوده بابودن سرداران بزرگی که در هر طایفه ای از ترهان که تعدادشان هم کم نبوده باز ایشان سر وگردنی بالاتر داشته است دراین جنگ نیز با بودن امیر اعظم شاهمرادخان سالارجنگ گراوند ازخود رشادت ها نشان داده و دوم یدالله خان سردارناصر امرایی درهمان جنگ به درجه شهادت رسیده دربین مردم نبوده که این قصه را تحرف کند ومرحوم غلامشاه خان سرتیپ نیا همه می دانند اهل غیبت نبوده که بیاید علیه دایی ارزشمند خود این حرفهارا بگوید من ازاینکه ازروی امانت داری این کامنت را در دید عموم قرار دادم از همه پوزش می طلبم وتقاضا دارم مرا ببخشید


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]