بزرگان آدینه وند  به قلم حاج حسین آزادبخت مومه وند
                                              بزرگان طایفه آدینوند                                               
  طایفه آدینه وندیکی ازبزرگترین طوایف طرهان بعدازسوری وامرایی می باشداکثرساکنین بخش ترهان ازاین طایفه تشکیل شده بزرگان طایفه عبارتندازدودودمان چراغ علی خانی (قبادی ها)ودینارخانی(خسروی ها)علی اکبرخان خسروی آدینه وند فرزندعلی مرادخان اویکی بزرگان منطقه ترهان است که خودوپدرش علی مرادخان ازمردان برجسته وخوشنام بودندعلی مرادخان مردی متدین،لایق،جنگجو،باسخاوت ومورداحترام سایرطوایف نیزبودندودر درگیری ها ی آن وقت کمال رشادت وشجاعت راازخودنشان می داداودرزمان حکومت قاجاریه زندگی می کردودرپایان آن حکومت فوت نموده علی مرادخان دارای دوفرزندذکوربه نام غلام رضاخان وعلی اکبرخان خسروی آدینه وندبودوازاو دودختربه نام زینب خانم مادرمهرعلی خان طولابی که اوهم یکی ازبزرگان لرستان ورجالی برجسته ومورداحترام بودو دیگری بنام معصومه خانم مادرعظیم خان محمدی گراوند که دراین کتاب هم ازاویادی شده است علی اکبرخان خسروی خود وبرادرش ازبزرگان منطقه ترهان بودندودرحکومت علی محمدخان امیراعظم وامان اله خان سرداربهادرحضوری جدی داشتند ویار ویاور خوبی برای آنها بودند آنان درمنطقه ترهان صاحب نفوذ بودندوحکومت هم برای پیش برد کار خود نیازبه چنین افرادی داشت علی اکبرخان باهمکاری برادرش غلام رضاخان خسروی برای یاری رسانی وخدمت به اهالی ساکن درمنطقه ترهان وطایفه خود کوتاهی نمی کردند ودروصول مالیات دولتی وبرقراری امنیت وآسایش مردم محل وبرای حل مشکلات و اختلافات .این دوبرادرنقش فعالی داشتند وحضور آنان سبب آرامش منطقه می شد وآنان تا پایان حکومت امان اله خان سرداربهادرازخدمت به مردم کوتاهی نکرده اند ودرزمان رژیم قبلی  این دوبرادرجهت برقراری امنیت وهمکاری بامردم  صاحب نظربودند،وبرای ایجاد کارهای خیرمانند دایرکردن مدرسه برقرارنمودن پاسگاه امنیتی درمحل وتحویل سربازبه خدمت نظام بموقع خودودیگرفعالیت های اجتماعی مانند انتخابات مجلس شورای ملی این دو برادرنقشی مثبت درپیشرفت کارهای خوب منطقه جدی بودند  علی اکبرخان خسروی مردی بسیارمهربان،متدین،سخی مردم دار،باسواد وخوش خط بودکه مورداحترام همه قرارداشت.فرزندان علی اکبرخان خسروی عبارتندازعلی مرادخان خسروی او انسانی مهربان سخی ومهمان نوازبود که نسبت به اقوام وبستگان وطایفه خود خدمتگذاربود ومورد احترام تمام بزرگان ایل آدینه وند ودیگرطوایف ترهان بود چون اوازجانب پدر یکی ازبزرگان ایل بزرگ آدینه وند بود وازجانب مادرعلی مرادخان،نوه محمدرحیم خان ضرغام لشکر (دوریشکه) گراوند یکی ازسرداران بزرگ ترهان ازایل بزرگ گراوند می باشد اوپس ازدر گذشت پدرش علی اکبرخان خسروی جانشین پدروسرپرستی طایفه وتمام اقوام را بعهده گرفت  دومی فرزند. هوشنگ خان خسروی است  که هم اکنون  ساکن بروجرداست ودرمورد ایشان بطور جداگانه شرحی کوتاهی نوشته وبنظرعزیزان خواهد رسید وسومی فرزند  ارسلان خان خسروی که درگراب سکونت دارد وبه کارکشاورزی مشغول می باشد،       

                                                               علی  اکبرخان خسروی                         غلامرضاخان خسروی                                

   

   

    غلامرضا خان خسروی آدینه وند رئیس نیمی ازطایفه آدینه وند بخش طرهان
  غلامرضا خان خسروی یکی ازبزرگان منطقه ترهان ورئیس نیمی ارطایفه آدینه وندو(ازدودمان دینارخانی)خسروی بود. اومردی شجاع وجنگجووبا نفوذ ودرایل داری وشجاعت وسخاوت وپاکدامنی مشهوربوده است.غلام رضاخان خسروی به شهادت تمام ریش سفیدان آدینه وند مردی متدین وپاکدامن وسخی وشجاع بوده ودرجنگ های عشایری که آن ایام اتفاق می افتاده رشادت های زیادی ازخود نشان داده است واودرحکومت پهلوی اول می زیست.غلامرضاخان خسروی شخصیتی نیک اندیش بود که خودوخانواده اش درزمان علی مراد خان پدرش درحکومت امیراشرف وعلی محمدخان امیراعظم غضنفری امرایی نقشی پررنگ داشتند چون درمنطقه ترهان ایل آدینه وند یکی ازبزرگترین طوایف ترهان است واین خانواده هم دربین آن طایفه صاحب نفوذ بودند،برای نمونه این که اگرکسی ازبزرگان صاحب قدرت ایلی باشد دیگربزرگان بااوقومی وخویشی می کردند ویا ازآنان دخترمی گرفتند ویا به آن هادخترمی دادندحال ملاحظه می شودکه غلامرضاخان خسروی سه همسرانتخاب کرده که هر سه تای  آنها ازبزرگترین خانواده های طرهانی هستنداولی دخترکلعلی خان گراوند رئیس نیمی از طایفه گراوند بوداویکی ازسرداران بزرگ زمان قاسم میرپنج وامیراشرف بودودومی دخترعلی محمدخان امیراعظم غضنفری حاکم ترهان وبزرگترین شخصیت درلرستان می باشد که درزمان ورود ارتش ایران به لرستان اوتوانست باورودآنها مخالفت کندویک سپاه نظامی رابه محاصره درآورد ومدت17 روزآنهارادر محاصره نیروها عشایر قرار داد که رضاشاه چندباربه لرستان آمدبه اسم امنیت ولی برای سرکوبی مخالفین واعدام آنها.منظورمعرفی غلام رضا خان خسروی آدینه وند است وسومین همسرش ازتبارخود بوده یعنی ازبزرگان طایفه آدینه وند که گفتیم اویکی ازبزرگان منطقه طرهان است وباانتخاب همسرانش نشان دادکه شخصیتی بزرگ ونام داربوده غلامرضاخان خسروی درزمستان سال 1342 دعوتحق رالبیک گفت ودرشهرقم درآرامگاه خانوادگیش به خاک سپرده شد.فرزندان اوعبارتندازمحمدرضاخان وفتح اله خان وقنبرخان خسروی که مادرشان دخترکلعلی خان عباسی گراوند بوده وهمگی فوت شده اند وفرزندان همسردوم جهانگیرخان وسرحدخان که مادر اینان دخترامیراعظم غضنفری می باشدجهانگیرخان وسرحدخان درتهران زندگی می کنند وکاظم خان خسروی ازهمسرسوم است که مادرش ازایل آدینه وند می باشد واوهم اکنون درگراب است وبه سرپرستی امورات کشاورزی مشغول می باشند

   1   د کتر سیامک خسروی فرزند شهید جناب آقای هوشنگ خان خسروی
   2

   

   

   هوشنگ خان خسروی آدینه وند فرزند علی اکبرخان             

                                            هو شنگ خان خسروی یکی ازبزرگان طایفه آدینه وندطرهان
  او فرزند علی اکبر خسروی  پدر شهید دکتر سیامک خسروی  می  باشد هوشنگ  خان  دوره ی ابتدایی رادرکوهدشت  گذاراند و دوره ی دبیرستان  به  خرم آباد رفت وتاسال سوم دبیرستان درآن شهرمشغول به تحصیل بود وبرای گرفتن مدرک دیپلم به
   
  کرمانشاه می رود وازدبیرستان کزازی آن شهرموفق می شود که مدرک دیپلم رادریافت داردوبعدازآن به خدمت سربازی می رود وسال40و41 مدت دوسال خدمت سربازی رادرشهرستان اهوازمی گذرانداوقبل ازسربازی ازدواج می نمایدوپس ازپایان خدمت نظام وظیفه به استخدام اداره ی منابع طبیعی درلرستان مشغول به کارمی شود که درسال 1368 بازنشته می گردداودوبارازدواج می نماید که ازهمسردومش صاحب فرزند پسربه نام سیامک می شود که اودرمشهد مقدس وارد دانشگاه علومپزشکی می گرددکه ازآن دانشگاه مدرک پزشکی عمومی رامی گیرد و دکترسیامک خسروی درسال 1364 بامیل ورضایت خود به جبهه های جنگ تحمیلی اعزام می شود ودرعملیات کربلای4 درهمان سال به درجه رفیع شهادت می رسد که پیکرپاک ومطهرش رادرصحن حیات امام رضا(ع)به خاکسپرده می شود.هوشنگ خان خسروی از همسردیگرش نیزدوفرزند پسربه نام دکتررامین خسروی آدینه وند که هم اکنوان معاون اجرایی ومدیردرمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان رابرعهده دارد مشغول به خدمت هستند و فرزند دیگرش به نام افشین خسروی است که به اتفاق برادرش دکتررامین خسروی درخرم آباد سکونت دارندهوشنگ خان خسروی هم اکنوان همراه همسرش توران خانم امیرپورغضنفری فرزند نصرت اله خان امیرارفع غضنفری ونوه ی نظرعلی خان امیراشرف امرایی حاکم سابق لرستان وبروجرد درسال های 1325 قمری وحاکم ترهان ودلفان وسلسله وچگنی ازسال 1315 تاسال1338 قمری که درآن سال حکومت را به فرزند ارشداش علیمحمدخان امیراعظم غضنفری واگذارنمودواما هوشنگ خان خسروی دامادخاندان بزرگ غضنفری هم اکنوان در بروجرد سکونت دارد ودوران بازنشتگی رامی گذارند

   علی مراد خان خسروی آدینه وند یکی ازبزرگان طایفه آدینه وند ساکن درمنطقه ترهان کوهدشت

   

   علی مراد خان فرزند بزرگ علی اکبرخان آدینه وند  است اوشخصیتی بزرگوارودوستداشتنی بود که دربین اهالی ترهان مورد احترام همه بود   که بعداز فوت پدر و عموی گرامیش  جانشنی وبزرگی قوم خویش راداشت که درمدتیکه این مسئولیت به عهده او بود به خوبی بامردم آن سامان نشست و برخواست می کرد که اومورد احترام همه ی طایفه خودبود علی مرادخان خسروی آدینه وند انسانی خوش برخورد و مهمان نواز بود که درطول عمرخود باهیچ کس کدورتی  پیدانکرد این خود نشان دهنده نجابت وبزرگی اومی باشدعلی مرادخان  پدرش علی اگبرخان خسر وی آدینه ونداست که اوهم ماننداجداد بزرگوارش همیشه درراس قوم خویش بود وازجانب مادرگرامیش نوه محمدرحیم خان  ضرغام لشکر معروف به دوریشکه گراوندکه یکی ازسرداران بزرگ ترهان دردوره قاجاریه بود که  در حکومت های قاسم خان میرپنج امرایی حاکم نیمی ازخاک لرستان وحکومت نظرعلی خان امیراشرف . او( دوریشکه )همیشه فرماندهی نیرونظامی آن حکومت ها  بااوبود روی این حساب است که می گویم که او هم بزرگواربود وهم نجیب زاده من با کمال معذرت ازاین خانواده بزرگ چون اطلاعاتم درباره آن بزرگان ناچیز است پوزش می طلبم واگردوست داشتندکه آنچه که حق آن بزرگواران است نوشت شود لطف کرده با  اطلاعات خودمراروشن کنند باسپاس ازآن عزیزان  


  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : پنجشنبه 22 اسفند 1392 | تعداد بازدید : 8011 | نظرات(15)

نظرات


این نظر توسط حسن آدینه وند در تاریخ 5 سال پیش و 0:35 دقیقه ارسال شده است

سلام خدمت شما که نظرات خودتان بیان نمودید ،در استان قزوین منطقه ای است بنام حرفان یاقرقان که دو لطیفه بنام آدینه وند (اینه وند) عبداله وند زندگی میکنند وما خود را کرد می دانیم و روستاهای مارا هم بنام قلعه کرد کردجین نام گزاری کرده اند وما میدانیم که اجداد ما از منطقه خرم رود تویسرکان امده اند و منطقه ی خرم رود لک تبار هستند، بنده آدینه موندم و میدانم بزرگان ما که به اینجا امده اند جهانگیر خان و سهراب بودند، اگر مطا ابی در مورد ایل تبار در اختیار ما بگذارید ممنون می شم،با تشکر حسن ادینه وند
پاسخ : باسلام برادر خوبم جناب حسن آدینه وند عزیز من قبلادراین مورد با جناب هوشنگ خان خسروی آدینه وند گفتگوایی دراین مورد داشتم ایشان گفتند که در زمان شاه عباس صفوی ونادرشاه وآغامحمد خان قاجار تعدادی ازاین طایفه را تعبیدکرده اند که همان خانواده هاایی که در تویسرکان واستان همدان هستند از همین طایفه ساکن در ترهان لرستان می باشند چه آنها که در قزوین ودیگر جاها شمالی ازاین طایفه ساکن در ترهان بوداند وآن دوستی که در این باره بامن در تماس بود موضورع را گفتم که شما باید اجداد گذشته خود را با تاریخ ورود به استان قزوین را شناسایی کنید چون آقای خسروی گفت ما از گذشته دور اسنادی نداریم فقط اگرآنها بتوانند اسامی پدران خودرا بدست آورند وطبق آن اسا می در اولین قبرستان شاید اسم پدران آنها پیدا شود پدرانی که باراول وارد به قزوین شد اند وبا تحقیق از دیگر ببزرگان این طایفه ودیدار از قبر ستانها ی قدیمی شاید ردی پیدا شود با تشکر از شما

این نظر توسط سعید در تاریخ 5 سال پیش و 0:45 دقیقه ارسال شده است

سلام.. آیینه وند با آدینه وند تفاوت داره؟؟؟؟
پاسخ : سلام برشما دوست خوبم غیرتفاوتی نداره

این نظر توسط جباری در تاریخ 5 سال پیش و 15:30 دقیقه ارسال شده است

با سلام خدمت دوست عزیز جناب آقای آزادبخت لطفا در مورد دودمان بزرگ چراغ علی خان(قبادی ها) که در اپتدا به آن اشاره نموده اید و از خوانین بزرگ منطقه طرهان بوده اند بیشتر مطلب بنویسید که در حق این دودمان بزرگ اجحاف نشود
پاسخ : باسلام جناب جباری ارجمند من بارها عرض کردم که بازماندگان این بزرگواران هر گونه سند ویا عکس ویا گفتاری که سینه به سینه به ما رسید آنها را در اختیار فدوی قرار دهند که با نظر خود آن عزیزان هرآنچه لازم است در مورد آن بزرگان بنویسیم ودر سایت قرار دهیم وتاکنون از جانب آن بزرگواران هیچ گونه اقدامی نشده است با تشکر از شما

این نظر توسط آدینه در تاریخ 6 سال پیش و 9:46 دقیقه ارسال شده است

باسلام وتشکر از جناب آقای آزادبخت که درباره بزرگان طایفه آدینه وند مطلب نوشته اند اما جناب آزادبخت باید به حضور شما و تمامی کاربران سایت برسانم که طایفه آدینه وند خانواده های بزرگ زیادی داشته مانند قبادی که شما اسمی از آن نیاورده اید و فقط تاریخچه و جزییات خانواده خسروی که البته خانواده بزرگ و محترمی هستند رابیان نموده اید لذا لطف کنید و با اطلاعات کامل در مورد هر طایفه مطلب بنویسید با تشکر
پاسخ : سلام بر جناب آقای آدینه دوست محترم من هم قبول دارم که طایفه بزرگ آدینه وند دارای خاندان های بزرگی غیر از آقایان خسروی هستند

ولی من نمی توانم مطلبی در مورد آنها بنویسم چون اطلاعات کافی ندارم و نیاز به همکاری بازماندهای آن بزرگان است که دراین باب مرا یاری دهند وعکس وسند مورد نیاز را دراختیار ما قرار دهند وماآن وقت می توانیم مطلب لازم وکافی در باره آن بزرگان بنویسیم باتشکر از شما

این نظر توسط هوشنگ آدينه وند در تاریخ 7 سال پیش و 9:01 دقیقه ارسال شده است

باسلام وعرض ادب، از اینکه این فضا را برای رسا نمودن صدای طرهان و طایفه آدينه وند فراهم نمودید متشکرم، اما لازم به ذکر است نام فرمانده بزرگ تیمسار عزیز الله پالیزبان فرزند مرحوم حبیب الله آدينه وند که از طایفه آدينه وند گراب بوده اند را به شما یاد آوری نمایمباسلام حضور جناب آدینه وند از اینکه به این مطالب توجه می فرمایید کمال تشکر را دارم جناب آدینه وند فدوی درباره تیمسارپالیزبان بزرگوار اطلاعات چندانی ندارم امید است اقوام وآشنایان آن بزرگ مرد ترهانی دراین باره اقدام لازم بعمل آورند ومارا از گذشته ایشان وخاندان شریفش آگاه کنند وتا با راهنمایی آن دوستان آن طوری که لازم باشد معرفی شود

این نظر توسط صمد هاشمی در تاریخ 7 سال پیش و 11:14 دقیقه ارسال شده است

خسته نباشید جناب آزادبخت .کاش برای معرفی طایفه آدینه وند برای دوستمان از آبگرم از تبار لک استفاده مینمودید لکها تباری مستقل و دارای ریشه ای کهن تر از لرزبانان دارند

باسلام حضور جناب هاشمی دوست گرامی خواهش دارم در این باب بیشتر توضیح دهید ومن خوشحال می شوم که آن دوست از آبگرم قزوین باما درتماس باشد واز نظر ایشان استفاده کنیم منتظر لطف شما وعنایت آن عزیز از آبگرم هستم باتشکر
1|

این نظر توسط بهمن ادینه وند در تاریخ 7 سال پیش و 15:08 دقیقه ارسال شده است

سلام.من از بزرگانم پرسیدم که چطوری ما به بخش طرهان امدیم اما کسی اصلاعات دقیقی نداشت بیشتر می گفتن از سمت هرسین اومدیم .اولین کسی که به منطقه اومده (کاکه)اسمش بوده با برادرش که بعد از مدتی از هم جدا شدن و برادرش به پشت تنگ نقل مکان کرده و کاکه هم در دم روستان به صورت زندگی سیاه چادری بودن که پسری به نام دیاربگ و ولی وگ که دیاربگ در دمروستان کنونی و ولی وگ در گراب سان میشن .این مطلب هم با توجه به قبور بجا مانده صیصح ست

این نظر توسط هاشمی در تاریخ 7 سال پیش و 9:43 دقیقه ارسال شده است

سلام استاد آزادبخت سپاس از شما به خاطر مطالب پر محتوا و مفید تاریخیتون.یه سوال داشتم و آن اینکه در جایی شنیدم طایفه آدینه وند از شاخه های طایفه میربیگ یا میروگ دلفان میباشند و موید این مدعا را نیز قرابت نامی و اسمی زیرشاخه های طایفه آدینه وند ماند یاریوگ و ولی وگ همچنین وجود علایق و مسلک اهل حق در بین این طایفه طرهانی را که تنها طایفه اهل حق طرهان به شمار میایند میدانستند.و این علایق را برگرفته از مسلک اهل حق که در بین دیگر طوایف میربیگ مانند آزادبخت و شاهیوند است میدانند.خوشحال میشم اگه نظر شما را بدانم

سلام برجناب هاشمی آدینه وند گرامی دوست محترم باید به اطلاع سرکار برسانم که تمام قوم لک زبان یه جورهایی با خاک دلفان آشنا می باشند شما اگر توجه به ریشه دیگر اقوام مانند بیرانوند وبهاروند وآزادبخت داشته باشید اینها جداشده از خاک دلفان هستند ویا قوم بالوند ریشه ازدلفان دارد آنها روزی درخاک دلفان بودند وهیچ شکی نیست که قوم بزرگ آدینه وند نیزریشه از دلفان دارد اکثرطوایف لک زبان روزی ساکن دلفان بوده واز آن اقوام می باشند امید است درآینده دراین باب ورقی باز کنیم واین قوم بزرک را ریشه یابی نماییم باتشکر ازشما

این نظر توسط روح الله در تاریخ 7 سال پیش و 13:10 دقیقه ارسال شده است

سلام . من ائینه وند هستم و تا الان فکر میکردم یک کردم . ما تبعیدی زمان قاجار به منطقه خرقان قزوین هستیم لطفا بفرمایید نسب ما لره یا کرد . ممنون .

باسلام دوست محترم خوب بود بیشتر خود را معرفی می کردید آدینه وند ویا آئینه ونداین قوم دراصل لرمی باشند که در زمان قدیم از شاه عباس صفوی تا رضاشاه پهلوی تعدادی از این قوم لر به دیگر استان های ایران تبعیدشده اند ازجمله استان قزوین که تعداد زیادی از اهالی ترهان ودلفان به آن استان تبعید کرده اند پس شماوما همه لرهستیم

این نظر توسط بهمن در تاریخ 7 سال پیش و 1:55 دقیقه ارسال شده است

من یک ادینه وند هستم بیشتر کسانی را که در سایت اسمشان اوردید میشناسم .کمک از دستم برمیاد خوسحال میشم کمکتون کنم. درمورد ازادبخت هاهم درکوهدشت ساکن هستند.09359239356 شمارتلفن هست
باعرض سلام حضور برادرارجمندجناب آدینه وندعزیز ازاینکه لطف کرده مطالب موردنظر را دیدار کرده اید بسیارسپاسگزارم واگردراین باره وشناخت بیشتربزرگان منطقه مرا یاری کنید خوشحال می شوم باتشکرازشما


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]