نصرت الله خان امیر ارفع  بقلم حاج حسین آزادبخت مومه وند    

  نصرت الله خان امیرپورغضنفری یکی ازبزرگان دودمان غضنفری امرایی .نفرسوم ازراست                                                   

   ابراهیم خان رشیدی یکی ازبزرگان ایل نور عالی دلفان وامان الله خان سرداربهادرحاکم ترهان و دلفان وسلسله و                                               

  نفرآخرحاج الهیارخان سالاربهادرعباسی گراوندرئیس ایل گراوند

  وند

   نصرت الله خان امیرپور ملقب امیرارفع فرزند نظرعلی خان امیراشرف حاکم ترهان ودلفان وسللسله وچگنی چهاربخش شمال وغرب لرستان که بیش ازنیمی ازخاک لرستان است ریاست آن با دودمان غضنفری بوده اودرحکومت پدرش حضوری جدی داشت نصرت الله خان شخصیتی آگاه دانا باسوادوسرداری سلحشوروجنگجویی دلاوروفرمانده ی شایسته بودکه درتمام مدت حکومت پدرش نظرعلی خان امیراشرف اویکی ازفرماندهان آگاه درامورحکومتی وبازوی قوی و توانای آن حکومت بود که برابربا نوشته کتاب های تاریخی درلرستان چه درموردحکومت پدرش وچه درباره افراد شایسته دودمان غضنفری آمدهاست نصرت الله  خان امیرارفع ازاوبه شایستگی یاد شده اورا شخصیتی آگاه وصاحب نظروفرمانده ی داناوآشنا به امورحکومت چون غالبأ فرماندهی قسمتی ازسپاه جنگی رزمی پدرش امیراشرف بااوبودودرکمال قدرت مسئولیت های محوله رابه نحواحسن انجام می داد نصرت اللله خان امیرارفع سراریسرشناس بود که دربین اهالی لرستان مورداحترام بود اویکی ازچند فرزندسرشناس امیراشرف بودند که درتمام مدت عمرش با احترام وعزت زندگی کرد امیرارفع درسال 1300 شمسی پس ازانتقال قدرت ازامیراشرف به فرزند ارشدش علی محمد خان امیراعظم غضنفری که بارضایت خاطرحکومت ترهان رابه اوواگذار کرد وپس ازچندی بعد نصرت الله خان با حکومت برادرش امیراعظم مخالفت کردوحاضرنشدحکومت اورا قبول کند وبه اتفاق وهم دستی برادرکوچکترش تشمال خان امیراسعدکه جوانی رشیدو شجاع ونترس بود به مخالفت باعلی محمد خان برخواستند.وپس ازچندین درگیری وجنگ بین آنهاکه درگرفت. متاسفانه دریکی ازاین درگیری هابرادررشیدودلاورشان مجروح گردیدودراثرآن جراحات پس ازچند روزدرگذشت وبامرگ زودهنکام تشمال خان امیراسعدغم گرانی تمام خانواده رافراگرفت وپدرپیرشان چنان دراثراین غم جانسوزازپای درآمده بود که فقط خداوندعالم تواندکه چنین باری را ازدوش انسان بردارد والله غیرودیگرطرفین پس ازاین پیش آمد قادربه ادامه جنگ ودرگیری نبودند که باپیش نهاد پدرشان دست ازجنگ کشیدند.ونصرت الله خان امیرارفع ازجانب حکومت مرکزی استان ازاودعوت به عمل آمد که دریکی ازادارات دولتی مشغول به کارشود وبامعرفی اودراداره دارایی مشغول به کارشد ودرآن زمان فرزندان بزرگان لرستان چه آن هاکه پدرانشان خدمتگذاربودوچه آنها که خدمت گذارنبودند حتی فرزندان آن دسته که اعدام شدن دعوت به همکاری درادارات دولتی نمودنداین بود که چندنفرازفرزندان امیراشرف هم به استخدام دولت درامدندوازآن جمله نصرت اله خان امیرپورغضنفری(امیرارفع)نصرت الله خان پس ازبازنشتگی درخرم آباد ماندگار گردیدودرپایان عمردرآن جا دعوت حق رالبیک گفت وبه پیش دوست رفت نصرت الله خان امیرارفع درزمان حکومت قاجاریه وپهلوی چندین مرتبهمورد تشویق وقدردانی مقامات بالا قرارگرفته که برای نمونه به نامه تشکروقدردانی  رضا خان سردارسپه رئیس الوزرا ووزیرجنگ ازاوبه عمل أمده درزیرمی أید. توجه شمارابه آن جلب می نماید

   

   

  رضاشاه پهلوی درسال1315  به لرستان آمد

  .
  https://rozup.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%20%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C988102.jpg

   

   

   

   

   


  .بتاریخ 12 /4 /1302ازریاست وزرا به آقای نصرت الله خان امیرارفع

  دراین موقه که ازطرف دولت دراستقرارامنیت واعاده ی انتظامات صفحه ی بروجردولرستان اقداماتی به عمل آمده است مقتضی است که اشخاص خدمتگزارنیزدرپیشرفت این مقصود ساعی وخودرابا کار برد وبا حسن نیت وشرایط دولت خواهی وخدمتگزاری خودرابه موقه اجراوابزاربگذارند وچون ازقراراطلاعات حاصله شما نیزدرادای این وظیفه مراقبت داشته اید این مختصررابه توسط جناب مستطاب شریعتمداری آقای حاج شیخ عبدالرمان صالحی لرستانی نماینده محترم لرستان سلمه الله تعالی که موقتأ عازم هستند به احوالپرسی شماواظهاررضایتمندی خود نگارش میدهم ویقین دارم بطوری که تاکنون مراتب صداقت ودولت خواهی خودراظاهرساخته اید بعد ازاین ازهرنوع خدمتگزاری خوداری ننموده ومزید رضایتمندی دولت راجلب کرده وازنتایج خدمات صادقانه خود بهره   وروبرخوردارخواهید شد.             سردارسپه رضا  ن یک نمونه ازده ها تشویق وقدردانی است ک
  ه ازنصرت الله خان امیرارفع توسط مقامات بالاازاوبه عمل آمده است نصرت الله خان امیر پورغضنفری سرداری شایسته وباسواد وآگاه وفرماندهی توانادرامورنظامی وحکومتی بوده اودریاری رسانی درامروصول مالیات وبرقراری امنیت درمنطقه لرستان توانا وکارآزموده ومسلط براموربود اودراین راه ازخود شجاعت ورشادت های فراوانی نشان داده است چه دررژیم قاجاریه وچه پهلوی هرزمان حکومت درامروصول مالیات ویاجمع آوری افرادجهت شرکت درنظام سربازی دربخش های لرستان بامشکل روبرومی شد ازوجود امیرارفع ویارانش کمک می گرفتندچون اودرمدت زیادی درکنارپدرش درکارحکومت بوده ومردم لرستان هم به این دودمان غضنفری احترام می گزارند.            


                     

                                                            

  غلامرضاخان غضنفری آخرین نماینده ترهان ودلفان درمجلس شورای ملی ایران باجعمی ازمحترمین شهرکوهدشت درسال.1354    شمسی

  غلامرضاخان غضنفری فرزند ارشدعلی محمدخان غضنفری (امیراعظم)حاکم سابق ترهان ودلفان،نوه نظرعلی خان امیراشرف؛اوهم مانند پدرواجدادگرانقدروارجمندش بودواوشخصیتی آگاه وتحصیل کرده ودانش آموخته بود.ودرجوانی بعداز پایان تحصیل وبا داشتن دانش نامه لیسانس درآن زمان دبیردبیرستان های شهرستان خرم آباد َشد،که پس ازچند سالی به وزارت کشوررفت ودرآن جا بعنوان فرماندار درشهرهای ایران مشغول به خدمت شدوپس ازچند مدتی ازطرف وزیر کشوربه سمت شهردارآبادان انتخاب گردید.شهرآبادان درآن زمان یکی ازبهترین شهرهای ایران بودواوبعدازچندسالی که شهردار بود ازطرف وزیرکشوربه سمت مدیرکل آن وزارتخانه منصوب گشت،که چندوقتی هم درآن پست خوب درخشید وباقی بود تااینکه ازجانب مردم خرم آباد به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردیدودرطول دوره نمایندگیش خدمات ارزنده ای به مردم خرم آباد انجام داد بود ودردوره بعدایشان ازطرف اهالی دلفان وطرهان به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید واودراین دوبخش کوچک خدمات ارزندهای انجام داده باتوجه به اینکه آن زمان بیشتربوجه شهردارها ازطریق وزارت کشورتامین می کردند وبا تلاش وکوشش وزحمت فراوان جناب غلامرضاخان غضنفری نماینده محترم دلفان وترهان بوجه لازم برای عمران وآبادانی آن دوبخش فراهم شد ودراختیارشهرداری های مذکورقرارگرفته است وبا این بوجه لازم نقشه جامع نورآباد وکوهدشت تهیه وخیابان کشی واحداث پارک وفضای سبزشهرایجاد شدغلامرضاخان غضنفری خود یکی ازبزرگان دودمان غضنفری درلرستان است ودیگربزرگان ترهان ودلفان غلامرضاخان غضنفری رابه سرکردگی خودپذیرفته اندواومانند پدرواجداد بزرگوارش ودیگربزرگان غضنفری درراس قراردارد واما اودرپایان دوره نمایندگی اش مدتی ازجانب دادگاه انقلاب اسلامی به زندان رفت بود که پس ازبررسی پرونده اش چون کارنامه پاکی داشت اززندان آزاد شد.وبعدازچندوقتی جهت دیدارفرزندانش به خارج ازایران رفت که پس ازمدتی درآنجا مریض می شود که متاسفانه به علت همان بیماری درکشورآمریکا درگذشت و به درخاست فرزندانش درآن جا بخاک سپرده شد  


  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : یکشنبه 13 بهمن 1392 | تعداد بازدید : 1160 | نظرات(1)

نظراتنام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]